"częstotliwość" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

częstotliwośćFrequenz
częstotliwośćZeitintervall
częstotliwośćHäufigkeit

Beispieltexte mit "częstotliwość"

częstotliwość bębnaFrequenz Trommel
częstotliwość pomiarowaMessfrequenz
częstotliwość zliczaniaZählfrequenz
częstotliwość znamionowaNennfrequenz
częstotliwość konserwacjiWartungsabstand
mała częstotliwośćNiederfrequenz
Częstotliwość obrotu magazynuUmschlaghäufigkeit
Częstotliwość obrotu magazynuUmschlagshäufigkeit
częstotliwość szyny podającejFrequenz Förderschiene
częstotliwość szyny podającejFrequenzförderschiene
Częstotliwość pobierania próbekHäufigkeit der Beprobung
Częstotliwość i czas odniesieniaHäufigkeit und Bezugszeit
częstotliwość czyszczenia dla staliReinigungsintervall-Stahl
częstotliwość czyszczenia dla aluminiumReinigung-Aluminium
Częstotliwość spotkań z przyjaciółmiHäufigkeit der Treffen mit Freunden
Częstotliwość kontaktów z przyjaciółmiHäufigkeit der Kontakte mit Freunden
Częstotliwość kontroli zdrowia roślin (%)Häufigkeit der Pflanzengesundheitskontrollen (%)
Częstotliwość okresowych badań lekarskichHäufigkeit der periodischen medizinischen Untersuchungen
Liczba głównych strumieni materiałów wsadowych, w odniesieniu do których stosowana jest inna częstotliwośćAnzahl der emissionsstarken Stoffströme, für die eine andere Häufigkeit angewandt wird
Procedura i częstotliwość kontroliArt und Häufigkeit der Kontrolle
Program audytu i częstotliwość audytuProgramm für die Umweltbetriebsprüfung und Häufigkeit der Prüfungen
AEM = częstotliwość × średni czas trwaniaAEM = Häufigkeit × mittlere Dauer
znamionowa częstotliwość lub częstotliwości dźwięku;die Nennfrequenz(en) des Schalls,
regulowana częstotliwość pomiaru ok. 25/50/100 pomiarów/seinstellbare Messrate ca. 25/50/100 Messungen/s
Znamionowa częstotliwość (lub częstotliwości): … Hz (2)Nennfrequenz(en): … Hz (2)
Państwo członkowskie określa częstotliwość składania wniosków.Der Mitgliedstaat legt die Antragsperiode fest.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

częstotliwość bębnaFrequenztrommel
częstotliwość takiej wymiany;die Häufigkeit des Austauschs,
częstotliwość przeprowadzania testów;Häufigkeit der Tests;
Częstotliwość i liczba spłatHäufigkeit und Anzahl der Ratenzahlungen
Częstotliwość nośną powyżej 2,5 GHz;Trägerfrequenz größer als 2,5 GHz,
częstotliwość pomiaru, maks. 10 pomiarów/sMessrate max. 10 Messungen/s
Częstotliwość przejściowa … (2 ± 1) HzDurchlassfrequenz … (2 ± 1) Hz
Częstotliwość kontaktów z rodziną (krewnymi)Häufigkeit der Kontakte mit Familienangehörigen (Verwandten)
Częstotliwość zgłoszeń dotyczących kontraktów pochodnychHäufigkeit der Derivatekontrakt-Meldungen
Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)Häufigkeit von Waren- und Nämlichkeitskontrollen (%)
Akustyczna częstotliwość nośna spoza przedziału 20 kHz do 60 kHz;akustische Trägerfrequenz außerhalb des Bereichs von 20 kHz bis 60 kHz,
Jeśli TAK, proszę opisać elementy i częstotliwość szkoleń okresowychFalls JA, Angabe der Elemente und der Häufigkeit der wiederkehrenden Schulungen
f częstotliwość rejestracji danych licznika cząstek stałych wyrażona w Hz.f die Datenerfassungsfrequenz des Partikelzählers in Hz.
Poniższa tabela pokazuje kwotę, która ma być spłacana co [częstotliwość].Der folgenden Tabelle ist die Höhe des pro [Zahlungsintervall] zu zahlenden Betrags zu entnehmen.
Określa istnienie i częstotliwość kolejnych terminów wykupu, jeżeli dotyczy.Hier ist gegebenenfalls das Bestehen und die Häufigkeit späterer Kündigungstermine anzugeben.
Liczba instalacji, dla których właściwy organ zatwierdził inną częstotliwość analizAnzahl der Anlagen, für die die zuständige Behörde eine andere Häufigkeit gestattet hat
szybkość transmisji danych oznacza efektywną częstotliwość pamięci danych wyrażoną w MHz;ist die Datenrate die effektive Speicherfrequenz in MHz;