"bieg" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
biegGang

Beispieltexte mit "bieg"

bieg prawyRechtsgang
bieg szybkiEilgang
Bieg jałowy (tryb ręczny)Leerlauf (Handbetrieb)
bieg bardzo szybki oprawy piłyEilhochgang des Sägebogens
Bieg używany w przypadku ręcznej skrzyni biegówBei Handschaltgetriebe zu verwendender Gang
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym popełniono naruszenie.Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Verstoß begangen worden ist.
Bieg przedawnienia uprawnienia do egzekwowania kar zostaje przerwany w wyniku:Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen durch:
Bieg przedawnienia uprawnienia do egzekwowania kar ulega zawieszeniu na okres:Die Verjährungsfrist für die Vollstreckung von Sanktionen ruht,
Bieg nowego pięcioletniego okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu przerwania biegu terminów, o którym mowa w ust. 2.Am Tag nach der Unterbrechung der Verjährungsfrist gemäß Absatz 2 beginnt die neue Verjährungsfrist von fünf Jahren.
K 1 K 2 = wyłączanie sprzęgla, włączony pierwszy lub drugi biegK1 K2 = Auskuppeln erster oder zweiter Gang eingelegt
szybki bieg w osi x,y/zEilgang in x,y/z-Achse
automatyczny bieg bardzo szybkiautomatischer Eilhochgang
Typ śruby regulującej bieg jałowy: …Leerlaufeinstelleinrichtung — Typ: …
sprawdzić bieg / w razie potrzeby przykręcić śrubyLaufverhalten überprüfen / ggf. Schrauben anziehen
Wyregulować bieg taśmy śrubami regulacyjnymi (1) i (2) (warunkach zatrzymanej taśmy).Bandlauf mit den Justierschrauben und einstellen (am stehenden Band)
wstrzymuje bieg terminów płatności lub zawiesza płatności, jeżeli przewidują to przepisy sektorowe.Zahlungsfristen zu unterbrechen oder Zahlungen auszusetzen, wenn dies in den sektorspezifischen Vorschriften vorgesehen ist.
Z chwilą dokonania zgłoszenia przez zainteresowane państwo EFTA rozpoczyna się bieg terminu określonego w pkt 2.Mit der Übermittlung der Anmeldung durch den entsprechenden EFTA-Staat beginnt die unter Randnummer 2 genannte Frist.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

przebiegAblauf
wybiegAuslauf
biegunkaDurchfall
bieglaufen
zapobiegverhüten
ograniczony obiegeingeschränkte Verbreitung
szybkie biegiEilgänge
przebieg pracyArbeitsablauf
skrzynia biegówGetriebe
ilość biegunówAnzahl der Pole
podział biegunówPolteilung
czasy - przebiegZeiten-Ablauf
wiertarki ręczne dwubiegoweZweigang-Handbohrmaschinen
ściski spawalnicze biegunowePol-Schweiß-Schraubzwinge
wiertarki ręczne jednobiegoweEingang-Handbohrmaschinen
ścieralność płyty biegunowejdavon abnutzbar
nieprawidłowa biegunowość silnikaMotor falsch gepolt
Biegi stosowane przy badaniu motocykla w ruchu: …Bei der Prüfung des fahrenden Kraftrades verwendete Gänge des Schaltgetriebes: …
bieguny umożliwiają uniwersalne mocowanie obrabianych przedmiotów nawet o szorstkiej i nierównej powierzchni styku.Die Polteilung erlaubt eine universelle Aufspannung selbst für Werkstücke mit rauer oder unebener Kontaktfläche.
grubość odbiegająca od DINDicke von DIN abweichend
liczba biegunów silnika: …Zahl der Pole des Motors: …
silnik z przełączanymi biegunamiMotor polumschaltbar
z promieniowym podziałem biegunówmit Radialpolteilung
z równoległym podziałem biegunówmit Parallelpolteilung
bezpieczeństwo - zapobieganie wypadkomSicherheit - Unfallverhütung
wewnętrzna kontrola przebiegu produkcjiinterne Fertigungskontrolle