"błąd" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

błądFehler

Beispieltexte mit "błąd"

błąd paryPaarfehler
błąd przepływuDurchflussfehler
błąd temperaturyTemperaturfehler
błąd konfiguracjiKonfigurationsfehler
Błąd komisjonowaniaKommissionierfehler
nieznany błądunbekannter Fehler
wystąpił błądFehler aufgetreten
błąd urz. peryf.Peripheriefehler
Błąd przy logowaniuFehler bei Benutzeranmeldung
Błąd przebiegu planoFehler Ablauf Plano
Błąd zostanie skwitowany.Fehler wird quittiert
Błąd maszyny zewnętrznejFremdmaschinen - Fehler
ogólny błąd modemuallgemeiner Modemfehler
nieprawidłowy błąd trybuungültiger Modusfehler
Błąd czasu realizacji ASLaufzeitfehler AS
błąd przy otwieraniu plikuDateizugriffsfehler
Błąd przy wprowadzeniu danychFehler Dateneingabe
Błąd przy transmisji recepturyFehler bei der Rezeptübertragung
Błąd przebiegu śledzenia planoFehler Ablauf Planoverfolgung
błąd przy inicjalizacji odpowiedziFehler bei Anwortinitialisierung
Błąd synchronizacji - numer programuSynchronistationsfehler Programmnummer
Zespół lokalnej mag. P-Bus generuje błądBaugruppe am lokalen P-Bus bringt Fehler
Jeżeli moduł nie zostanie wyświetlony jako OK., wtedy ma miejsce błąd.Wird daraufhin das Modul nicht als OK angezeigt, liegt ein Fehler vor.
W trakcie realizowanego programu maszyna ustawiła się na pozycji wyjściowej lub wystąpił poważny błąd.es wurde im laufenden Programm Grundstellung gefahren, oder es lag ein schwerwiegender Fehler vor
Przedstawione informacje dotyczące gatunków stali zostały zatem tymczasowo uznane za wprowadzające w błąd.Die vorgelegten Informationen zu den Stahlsorten mussten daher vorläufig als irreführend eingestuft werden.
Oznakowanie, reklamy i sposób prezentowania materiału lub wyrobu nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd.Kennzeichnung, Werbung und Aufmachung der Materialien und Gegenstände dürfen den Verbraucher nicht irreführen.
System wymuszający uzupełnienie odczynnika musi zostać całkowicie dezaktywowany, jeżeli po potwierdzeniu nadal występuje błąd.Das Aufforderungssystem muss sich wieder voll aktivieren, wenn die Störung nach dieser Validierung andauert.
Inteligentne materiały i wyroby nie mogą przekazywać informacji na temat stanu żywności, które mogłyby wprowadzać konsumentów w błąd.Intelligente Materialien und Gegenstände dürfen keine Informationen über den Zustand von Lebensmitteln geben, die Verbraucher irreführen könnten.
skaner - błąd paryScanner-Paarfehler
Poziomo - błąd paryHorizontal Paarfehler
Drukarka - błąd paryDrucker Paarfehler
wypychacz - błąd paryAusheber-Paarfehler
wyrzutnik - błąd paryAuswerfer-Paarfehler
Blokowanie - błąd paryVerriegelung Paarfehler
ogólny błąd temperatury chłodzeniaallgemeiner Kühltemperaturfehler

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Błąd!Falsch!
błąd nrFehler Nr.
błąd danychDatenfehler
Błąd zasobówEs liegt ein Resourcenfehler vor
błąd enkoderaGeberfehler
błąd sprzętowyHardwarefehler
błąd w wierszuFehler in Zeile
błąd numeru ramkiFehler Rahmennummer
Błąd łączny (error)Sammelfehler (Error)
Błąd falownika posuwuFehler im Frequenzumrichter Vorschub
błąd synchronizacji magistraliFeldbus Synchronisations-Fehler
Wewnętrzny błąd, zgłośInterner Fehler, bitte melden
Błąd w adresie e-mailFehler in E-Mail Adresse.
Błąd lub tryb pasywnyFehler oder Passive Mode
błąd wartości początkowej (W)Fehler des Inputwerts (W)
błąd przy sekwencji inicjalizacjiFehler bei Initialisierungssequenz
błąd graniczny (odniesiony do osi)Fehlergrenze (achsenbezogen)
błąd przy podstawowej inicjalizacjiFehler bei Basisinitialisierung
błąd kątowy i błąd równoległościParallelitäts- und Winkelfehler
kontrola tulei - błąd paryBuchsenabfrage-Paarfehler
Kontrola blokady - błąd paryEinrasten prüfen - Paarfehler
płyta przystawcza - błąd paryAnlegeplatte-Paarfehler
Oprawka wypychacza - błąd paryAusheber-Aufnahme Paarfehler
kontrola dostawienia - błąd paryAbfrage zustellen Paarfehler
wypychacz - błąd czasu realizacjiAusheber-Laufzeitfehler
wyrzutnik - błąd czasu realizacjiAuswerfer-Laufzeitfehler