"aktywacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
aktywacjaaktiviert
aktywacjaFreigabe

Beispieltexte mit "aktywacja"

Aktywacja bębnaFriegabe Trommel
aktywacja bębnaFreigabe Trommel
aktywacja silnikaFreigabe Motor
Aktywacja trybu pełzaniaAktivierung des Kriechmodus
Aktywacja uprawnień do płatnościAktivierung von Zahlungsansprüchen
Aktywacja jednego z tych obu zabezpieczeń powoduje wyłączenie maszyny.nach Ansprechen einer dieser Sicherheitsfunktionen stoppt die Maschine
aktywacja wskaźnika nieprawidłowego funkcjonowania (zob. pkt 3.5 niniejszego załącznika);Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige (siehe Absatz 3.5 dieses Anhangs),
Aktywacja systemu ostrzegania operatora i systemu wymuszającego w przypadku układu niepodgrzewanego.Aktivierung des Warn- und Aufforderungssystems für das Bedienpersonal für ein nicht beheiztes System
Kroki 12–19 są fakultatywne (jeżeli aktywacja nie jest wystarczająca)Schritte 12 bis 19 sind wahlfrei (falls Betätigung nicht ausreicht)
Przemieszczanie i aktywacja energii może następować tak długo, dopóki urządzenia zabezpieczające są aktywne.Bewegungen und Freigabe von Bearbeitungsenergien dürfen nur so lange, wie die Schutzvorrichtungen aktiv sind, ausgeführt werden
Przemieszczanie i aktywacja energii może odbywać się tylko w przewidziany sposób i z przewidzianą prędkością.Bewegungen und Freigabe von Bearbeitungsenergien dürfen nur in der vorgesehenen Art und Geschwindigkeit erfolgen
Przemieszczanie i aktywacja energii może odbywać się tylko w przypadku zagwarantowania, że żadne części ciała nie znajdują się w niebezpiecznym obszarze.Bewegungen und Freigabe von Bearbeitungsenergien dürfen nur erfolgen, wenn gewährleistet ist, dass sich keine Körperteile im gefährdenden Bereich befinden

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

deaktywacjaDeaktivierung
Tymczasowa dezaktywacja pokładowego układu diagnostycznegoVorübergehende Deaktivierung des OBD-Systems