"Zgoda" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

Beispieltexte mit "Zgoda"

zgoda PEzustimmende Stellungnahme PE
Zgoda kanał AZustimmung Kanal A
zgoda zainteresowanych osób.Zustimmung der Betroffenen.
Zgoda na dalsze przekazanie i powiadomienie o nimZustimmung zur Unterbeauftragung und Mitteilung der Unterbeauftragung
zgoda operatora na opublikowanie jego danych kontaktowych [tak/nie].Einwilligung des Betreibers zur Veröffentlichung seiner Kontaktangaben [Ja/Nein]
zgoda pod następującymi warunkami w odniesieniu do wysyłki (4): …akzeptiert unter folgenden Versandbedingungen (4): …
zgoda obejmuje potwierdzany wyrób, część lub akcesorium i pozostaje ważna;die Zulassung das zu validierende Produkt, Bau- oder Ausrüstungsteil betrifft und gültig bleibt;
zgoda pod warunkiem poddania materiałów sterylizacji ciśnieniowej (metoda nr 1)akzeptiert unter der Voraussetzung, dass das Material drucksterilisiert ist (Methode 1).
Każda tego rodzaju zgoda wymaga udokumentowania w formie pisemnej.Diese Zustimmung ist zu dokumentieren.
Władze chińskie z kolei zaprzeczyły, jakoby taka zgoda była konieczna.Die chinesischen Behörden hingegen verneinten, dass eine Genehmigung notwendig sei.
Wskazanie okresu, na który została wydana zgoda na wykorzystanie prospektu emisyjnego.Angabe des Zeitraums, für den die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts erteilt wird.
Wyraźna zgoda przekazywanej osoby lub jej przedstawiciela na przekazanie informacji o stanie zdrowia:Ausdrückliche Einwilligung der überstellten Person oder ihres Vertreters in die Übermittlung der Gesundheitsinformationen: Ja, von der betroffenen Person
Do podjęcia działań przygotowawczych konieczna jest zgoda Rady wyrażona na wniosek Wysokiego Przedstawiciela.Vorbereitende Maßnahmen werden vom Rat auf Vorschlag des Hohen Vertreters erlassen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Zgoda?Einverstanden?