"Portugalia" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

PortugaliaPortugal

Beispieltexte mit "Portugalia"

Portugalia ŚrodkowaZentralportugal
Portugalia PółnocnaNordportugal
Portugalia przedstawi sprawozdanie w następujących celach:Portugal legt einen Bericht vor, der folgenden Zielen dient:
Portugalia będzie kontynuować wdrażanie programu prywatyzacji;Portugal setzt sein Privatisierungsprogramm fort.
Portugalia będzie kontynuować wdrażanie reform administracji publicznej.Portugal setzt die Reformen der öffentlichen Verwaltung fort.
Portugalia będzie kontynuować transpozycję unijnych pakietów kolejowych;Portugal setzt die EU-Eisenbahnpakete weiter um;
Portugalia wdroży środki służące poprawie funkcjonowania systemu transportu;Portugal führt die Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsweise des Verkehrssystems durch;
Portugalia podejmie dodatkowe środki w celu dalszego wzmocnienia systemu zarządzania finansami publicznymi.Portugal trifft zusätzliche Maßnahmen, um seine öffentliche Finanzverwaltung weiter zu stärken.
Portugalia dokona przeglądu ramowej ustawy budżetowej, aby dokonać pełnej transpozycji odpowiednich przepisów unijnych.Portugal überprüft sein Haushaltsrahmengesetz, um die einschlägigen Unionsrechtsvorschriften vollständig umzusetzen.
ah) Portugalia oceni wpływ fakultatywnej rachunkowości kasowej systemu VAT;ah) Portugal bewertet die Auswirkungen der fakultativen Cash-Accounting-Regelung für die Mehrwertsteuer;
W 2014 r. Portugalia przyjmie następujące środki, zgodnie z protokołem ustaleń:Portugal trifft in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Memorandum of Understanding im Laufe des Jahres 2014 folgende Maßnahmen:
Ponadto Portugalia podejmuje zdecydowane kroki w celu wdrożenia sprzedaży koncesji na eksploatację portów;Außerdem unternimmt Portugal entscheidende Schritte zur Umsetzung des Verkaufs der Hafenkonzessionen;
W drugim etapie wdrażania planu działania Portugalia była zobowiązana do objęcia kontrolą około 1600000 działek.In der zweiten Phase des „Aktionsplans“ hätte Portugal etwa 1600000 Parzellen überprüfen müssen.
Zarówno Belgia, jak i Portugalia ustanowiły program działań mający na celu zwalczenie organizmów szkodliwych dla roślin, wprowadzonych na ich terytoria.Belgien und Portugal haben jeweils ein Maßnahmenprogramm zur Ausrottung der in ihre Hoheitsgebiete eingeschleppten Schadorganismen der Pflanzen ausgearbeitet.
ae) Portugalia będzie kontynuować eliminowanie barier wejścia, złagodzi istniejące wymogi dotyczące zezwoleń oraz zmniejszy obciążeń administracyjne w sektorze usług;ae) Portugal beseitigt weitere Zutrittsschranken, lockert die bestehenden Zulassungsanforderungen und baut Bürokratielasten im Dienstleistungssektor ab;

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Portugalia w pełni wdroży nowe ramy prawne i instytucjonalne dotyczące partnerstw publiczno-prywatnych.Portugal führt den neuen rechtlichen und institutionellen Rahmen für ÖPP vollständig ein.
Portugalia zakończy wdrażanie strategii polegającej na korzystaniu ze wspólnych służb w administracji publicznej;Portugal bringt die Umsetzung der Strategie für gemeinsame Dienste in der öffentlichen Verwaltung zum Abschluss;
Portugalia będzie kontynuować program reform na rzecz nowoczesnej, skuteczniejszej administracji skarbowej zgodnej z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.Portugal führt die Reformagenda für eine modernere und effizientere Steuerverwaltung im Einklang mit international bewährten Praktiken fort.
po pozycji HISZPANIA – PORTUGALIA:nach dem Eintrag für SPANIEN — PORTUGAL:
Derogacje takie winny uzyskać Belgia, Portugalia, Grecja i Cypr, na ich wniosek.Diese Abweichungen sollen Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern gemäß ihren Anträgen gewährt werden.
Rumunia, Niderlandy, Belgia, Grecja, Portugalia, Republika Czeska, Węgry, Szwecja, Austria, BułgariaRumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, Bulgarien
Po upływie tego okresu Belgia, Portugalia, Grecja i Cypr będą przesyłać dane począwszy od roku referencyjnego 2006.Nach Ablauf dieses Zeitraums übermitteln Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern Daten ab dem Bezugsjahr 2006.
Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone Królestwo.Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich;