"żelazo" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

żelazoEisen

Beispieltexte mit "żelazo"

żelazo i żelazostopyEisenmetalle und Ferrolegierungen
żelazo elementarne (karbonyl + elektrolityczne + zredukowane wodorem)Elementares Eisen (aus Carbonyl + elektrolytisch + wasserstoffreduziert)
Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazoDurch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm
Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelazadurch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse
Dodatkowo: Całkowite żelazo (Fe) schelatowane przez zatwierdzone czynniki chelatujące”;Fakultativ: Gesamt-Eisen (Fe) durch (einen) zugelassene(n) Chelatbildner chelatisiert“
sproszkowane żelazo (CAS 7439-89-6) o średnicy cząstek 3 μm lub mniejszej, otrzymane drogą redukcji tlenku żelaza z wodorem;Eisenpulver (CAS-Nr. 7439-89-6) mit einer Partikelgröße kleiner/gleich 3 μm, hergestellt durch Reduktion von Eisenoxid mit Wasserstoff,

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu);Ferrosiliziumguss (hochlegiertes Ferrosilizium),
żelazoceru lub pozostałych stopów piroforycznych (pozycja 3606);Cer-Eisen und andere Zündmetall-Legierungen (Position 3606);
Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazoweEisenerze und ihre Konzentrate, ausgenommen Schwefelkiesabbrände
Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymiEisenerze und ihre Konzentrate, einschließlich Schwefelkiesabbrände
Czerwony tlenek żelaza: bezwodny tlenek żelazowy, bezwodny tlenek żelaza(III)Eisenoxidrot: wasserfreies Eisenoxid, wasserfreies Eisen(III)-oxid
Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana (włączając siarkę odzyskaną)Schwefelkies, nicht geröstet; Schwefel, roh oder nicht raffiniert, einschließlich Schwefel als Nebenprodukt
Klasyfikacja stopów (innych niż żelazostopy oraz stopy przejściowe określone w działach 72 i 74):Einreihung von Legierungen (andere als Ferrolegierungen und Kupfervorlegierungen der Kapitel 72 und 74):
Skupiska minerałów zawierające kobalt; chrom; żelazo; mangan; molibden; niob; nikiel; wanad; wolfram.Mineralvorkommen, die Cobalt, Chrom, Eisen, Mangan, Molybdän, Niob, Nickel, Vanadium oder Wolfram enthalten.
Stopy żelazowo-cerowe, stopy piroforyczne, artykuły z materiałów łatwopalnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneCer-Eisen und andere Zündmetall-Legierungen in jeder Form; Erzeugnisse aus leicht entzündlichen Stoffen, a.n.g.