"zone" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
zoneZone

Beispieltexte mit "zone"

vrije zoneFreizone
koude zoneKaltzone
blinde zoneBlindzone
vochtige zoneFeuchtzone
monetaire zoneWährungsgebiet
exclusieve economische zoneausschließliche Wirtschaftszone
zone waarop uitsluitend snelheidsaanduidingen mogen worden opgetekend,ein Schreibfeld für die Geschwindigkeitsaufzeichnung,
zone waarop uitsluitend aanduidingen inzake de afgelegde afstanden mogen worden opgetekend,ein Schreibfeld für die Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecke,
Type van de maritieme zone.Art der Meereszone.
Naam (namen) van de maritieme zone.Bezeichnung(en) der Meereszone.
Binnenvaren en verlaten van de zoneEin- und Ausfahrt in die/aus der Fischereizone
Onder de Structuurfondsen vallende zoneGebiet der Strukturfonds
De grens of grenzen van deze maritieme zone.Grenze oder Grenzen dieser Meereszone.
Basislijn of basislijnen gebruikt voor de afbakening van deze maritieme zone.Für die Abgrenzung dieser Meereszone verwendete Basislinie oder Basislinien.
Geometrische weergave van het ruimtelijke gebied afgedekt door deze maritieme zone.Geometrische Darstellung der Meereszone.
Adres: Adra Free Zone AreaAnschrift: Adra Free Zone Area
Goederen uit een vrije zone halenVerbringen von Waren aus einer Freizone
schelvis in zone IV, EU-wateren van IIa;Schellfisch in dem Gebiet IV; dem Gebiet IIa (EU-Gewässer);
Het land waar deze maritieme zone bijhoort.Land, zu dem diese Meereszone gehört.
Uniegoederen die een vrije zone worden binnengebracht;Unionswaren, die in eine Freizone verbracht werden,
in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.in eine Freizone oder ein Freilager verbracht werden.
Verontreinigende stof(fen), eventueel voor de zone geldende afzonderlijke beschermingsdoelstellingenSchadstoffe; eventuelle für das Gebiet geltende Schutzziele

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

hoekzoneEckbereich
klimazoneKlimazone
windlastzoneWindlastzone
windlastzonekaartWindlastzonenkarte
vredeszoneFriedenszone
gematigde zonegemäßigte Zone
tropische zonetropische Zone
subtropische zonesubtropische Zone
aangrenzende zoneAnschlusszone
gedemilitariseerde zoneentmilitarisierte Zone
Eurogroep (eurozone)Eurogroup (Euro-Zone)
in de isolatiezonein der Dämmzone
buiten de gevarenzoneAußerhalb des Gefahrenbereichs
Gezoneerd Geografisch RasterGeografisches Gitter mit Zonenaufteilung
Registratiezones en verdelingSchreibfelder und ihre Einteilung
zones van het luchtvaartterrein waar brandstof of ander ontvlambaar materiaal is opgeslagen;in Flugplatzbereichen, in denen Kraftstoff oder sonstige entflammbare Materialien gelagert werden;
zones en agglomeraties waar de niveaus tussen de bovenste en de onderste beoordelingsdrempel liggen, enGebiete und Ballungsräume, in denen die Werte zwischen der oberen und der unteren Beurteilungsschwelle liegen, sowie
Met inbegrip van de voormalige KanaalzoneEinschließlich ehemalige Panamakanal-Zone
Binnenvaren en verlaten van de visserijzoneEinfahrt in die Fischereizone und Ausfahrt
Maatregelen van een lidstaat binnen de 12-mijlszoneEinzelstaatliche Maßnahmen innerhalb der 12-Seemeilen-Zone
Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen buiten de eurozoneReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-Euroraum
Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen binnen de eurozoneReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Intra-Euroraum
Gemeenschappelijk Grid_ETRS89-GRS80: Latitude afstand (resolutieniveau) en longitude afstand voor elke zoneGemeinsames Grid_ETRS89-GRS80: Breitenabstand (Rasterebene) und Längenabstand für jede Zone
Uniegoederen in vrije zonesUnionswaren in einer Freizone
Alle wijnbouwgebieden (zone A)Alle Weinanbaugebiete (Zone A)
Vrijhandelszone van de Amerika'sAmerikanische Freihandelszone
Types van mariene circulatiezones.Typen von Meereszirkulationszonen.
Geometrie van dit zoneringselement.Geometrie dieses Zonierungselement.
Beveiligingsconcept voor explosiegevaarlijke zonesSchutzkonzept für explosionsgefährdete Bereiche
Code gespecialiseerd gebiedstype (SpecialisedZoneTypeCode)Code des speziellen Gebietstyps (SpecialisedZoneTypeCode)