"veiligheidsvoorschriften" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

veiligheidsvoorschriftenSicherheitshinweise
veiligheidsvoorschriftenSicherheitsvorschriften

Beispieltexte mit "veiligheidsvoorschriften"

algemene veiligheidsvoorschriftenallgemeine Angaben zur Sicherheit
algemene veiligheidsvoorschriftenallgemeine Sicherheitshinweise
installatiegerelateerde veiligheidsvoorschriftenAnlagenspezifische Sicherheitsvorschriften
Veiligheidsvoorschriften worden met een gevarensymbool aangeduidSicherheitshinweise sind mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet
Veiligheidsvoorschriften betreffende de bescherming van gerubriceerde gegevensSicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen
met name de veiligheidsvoorschrifteninsbesondere die Sicherheitshinweise
Gebruik de machine alleen conform de bepalingen in technisch onberispelijke staat en let op de veiligheidsvoorschriften.Die Maschine nur bestimmungsgemäß in technisch einwandfreiem Zustand benutzen und die Sicherheitshinweise beachten.
De elektronische en gedigitaliseerde documenten worden beheerd met inachtneming van de voor de Commissie noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.Die Verwaltung der elektronischen und nummerisierten Dokumente erfolgt unter Einhaltung der für die Kommission gebotenen Sicherheitsregeln.
ziet de werkgever erop toe dat de huisvesting voldoet aan de in de betrokken lidstaat geldende algemene gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Unterkunft den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsnormen entspricht.
Daarnaast mogen alleen door de fabrikant toegestane draagmiddelen gebruikt worden, met inachtneming van de bijbehorende bedrijfshandleiding en veiligheidsvoorschriften.Darüber hinaus dürfen nur vom Hersteller zugelassene Lastaufnahmemittel unter Beachtung der entsprechenden Betriebsanleitung und Sicherheitshinweisen verwendet werden.
als er aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan wordt.in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.
Daarom moeten er veiligheidsvoorschriften worden vastgesteld.Daher sollten Vorschriften über die Sicherheit festgelegt werden.
Technische specificaties betreffende functionele veiligheidsvoorschriften en testproceduresTechnische Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und Prüfverfahren
De actuele ongevallenpreventie- en veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.Die aktuellen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
De bedrijfshandleiding en de veiligheidsvoorschriften van de leverancier dienen in acht genomen te worden!Die Betriebsanleitung und Sicherheitsvorgaben des Zulieferers sind zu beachten!
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap en elk registerAllgemeine Sicherheitsanforderungen für die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft und jedes Register
De veiligheidsvoorschriften in de bedrijfshandleidingen van de onderdelenfabrikanten dienen eveneens in acht genomen te worden.Die Gefahrenhinweise in den Betriebsanleitungen der Komponentenhersteller sind ebenfalls zu beachten.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

basiskennis op het gebied van de zeevaart en passende kennis van de veiligheidsvoorschriften;Grundkenntnisse in den Bereichen Navigation und einschlägige Sicherheitsvorschriften;
De machine mag pas worden gebruikt als deze aan de veiligheidsvoorschriften van de geldende machinerichtlijn voldoet.Die Maschine darf erst betrieben werden, wenn sie den Sicherheitsbestimmungen der geltenden Maschinenrichtlinie entspricht.
beschrijving van het veiligheidsplan van het register dat is opgesteld overeenkomstig de algemene veiligheidsvoorschriften van bijlage XV;Beschreibung des nach den allgemeinen, in Anhang XV aufgeführten Sicherheitsanforderungen aufgestellten Sicherheitsplans des Registers
Naast deze bedrijfshandleiding dient u zich te houden aan de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen en gebruikelijke vaktechnische veiligheidsnormen.Neben dieser Betriebsanleitung sind landesspezifische Regelungen zur Unfallverhütung und anerkannte fachtechnische Regeln für sicherheits- und fachtechnisches Arbeiten zu beachten.
Naast deze bedrijfshandleiding dient u zich te houden aan de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen en gebruikelijke vaktechnische veiligheidsnormen.Neben dieser Betriebsanleitung sind Landesspezifischen Regelungen zur Unfallverhütung und anerkannte fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachtechnisches Arbeiten zu beachten.
Personeel dat met werkzaamheden aan de machine belast is, moet voor aanvang van het werk de bedrijfshandleiding, en met name het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften, gelezen en begrepen hebben.Personal, das mit Tätigkeiten an der Maschine beauftragt ist, muss vor Aufnahme der Arbeit die Betriebsanleitung, und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.
Eerste vereiste voor een veilig gebruik en een storingvrije werking van deze machine is bekendheid met de algemene veiligheidsinstructies en de veiligheidsvoorschriften voor de werktuigbouwkundeGrundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieser Maschine ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften für den Maschinenbau