"onderhoudswerkzaamheden" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
onderhoudswerkzaamhedenWartungsarbeiten
onderhoudswerkzaamhedenWartungsarbeit
OnderhoudswerkzaamhedenInstandhaltung und Wartung

Beispieltexte mit "onderhoudswerkzaamheden"

gebruikelijke onderhoudswerkzaamhedengängige Wartungsarbeiten
montage- en onderhoudswerkzaamhedenMontage- und Wartungsarbeiten
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakmensen uitgevoerd wordenInstandhaltungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door geschoolde vakmensen worden uitgevoerdInstandhaltungsarbeiten sind nur durch unterwiesenes Fachpersonal auszuführen
Gevaar door foutieve onderhoudswerkzaamhedenGefährdung aufgrund fehlerhafter Instandhaltungsarbeiten
Dit geldt ook bij montage- en onderhoudswerkzaamheden.Dies gilt ebenfalls bei Montage- und Wartungsarbeiten.
Gevaar door onverwacht inschakelen bij onderhoudswerkzaamhedenGefahr durch unerwarteten Anlauf bei Instandhaltungsarbeiten
Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op onderhoudswerkzaamheden.Dies gilt nur für die erste Errichtung des Netzwerkelements, nicht für Instandhaltungsarbeiten.
Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de constructie en niet op onderhoudswerkzaamheden.Dies gilt nur für die erste Errichtung des Bauwerks, nicht für Instandhaltungsarbeiten.
Informeer het bedieningspersoneel voordat begonnen wordt met het uitvoeren van bijzondere en onderhoudswerkzaamheden.Das Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren.
Informeer het bedienend personeel voor aanvang al over de uitvoering van instel-, service- en onderhoudswerkzaamheden.Das Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Einstell-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten informieren.
Een mijn heeft met onderhoudswerkzaamheden te maken.An einem Bergwerk werden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt.
Houd de voor onderhoudswerkzaamheden voorgeschreven termijnen aan.Für Wartungsarbeiten vorgeschriebene Termine einhalten.
Bij onderhoudswerkzaamheden op grote hoogte valbeveiligingsmechanisme dragen.Bei Wartungsarbeiten in großer Höhe Absturzsicherung tragen.
Geschikt bord, dat op de onderhoudswerkzaamheden wijst, aanbrengen of installeren.Geeignetes Schild anbringen oder aufstellen, das auf die Wartungsarbeiten hinweist.
Bediening en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerdBedienung und Instandhaltungsarbeiten sind nur durch Fachpersonal auszuführen
Bedieningspersoneel van tevoren over de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden informeren.Bedienungspersonal vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten informieren.
Makkelijk toegankelijk voor gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden (luchtfilter, accu, olie, brandstoffilter)Leichter Zugang für gängige Wartungsarbeiten (Luftfilter, Batterie, Öl und Kraftstofffilter)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

In de handleiding aangegeven termijnen voor onderhoudswerkzaamheden dienen opgevolgd te worden.In der Betriebsanleitung angegebene Fristen für Wartungsarbeiten einhalten.
Informeer het bedieningspersoneel vóór de aanvang over bijzondere en onderhoudswerkzaamheden!Bedienungspersonal vor Beginn der Durchführung von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten informieren!
Leef voorgeschreven of in de bedrijfshandleiding aangegeven termijnen voor onderhoudswerkzaamheden na.Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für Wartungsarbeiten einhalten.
De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig in de aangegeven intervallen te worden uitgevoerd.Die folgenden Wartungsarbeiten müssen regelmäßig in den angegebenen Intervallen durchgeführt werden.
De volgende onderhoudswerkzaamheden dienen regelmatig in de aangegeven intervallen te worden uitgevoerd.Die folgenden Wartungsarbeiten sollten regelmäßig in den angegebenen Intervallen durchgeführt werden.
Na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden de veiligheidsinrichtingen op correcte werking controleren.Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheitseinrichtungen auf Funktion überprüfen.
Vóór het begin van de onderhoudswerkzaamheden bedieningspersoneel informeren en toezichthoudende personen benoemen.Vor Beginn der Wartungsarbeiten Bedienungspersonal informieren und Aufsichtsführenden benennen.