"micro-organisme" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
micro-organismeMikroorganismus

Beispieltexte mit "micro-organisme"

VERDERE INFORMATIE OVER HET MICRO-ORGANISMEWEITERE INFORMATIONEN ÜBER DEN MIKROORGANISMUS
Algemene informatie over het micro-organismeAllgemeine Angaben zum Mikroorganismus
BIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET MICRO-ORGANISMEBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN DES MIKROORGANISMUS
Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit micro-organisme.Zur Unterstützung des Antrags auf Zulassung dieses Mikroorganismus für unbegrenzte Zeit wurden neue Daten vorgelegt.
Methoden, procedures en criteria die worden toegepast voor het vaststellen van de aanwezigheid en de identiteit van het micro-organismeMethoden, Verfahren und Kriterien zum Nachweis und zur Identifizierung des Mikroorganismus
Biologische eigenschappen van het micro-organisme in het biocideBiologische Eigenschaften des Mikroorganismus in dem Biozidprodukt
Categorie gebruikers waarvoor het micro-organisme moet worden goedgekeurdVerwenderkategorien, für die der Mikroorganismus genehmigt werden sollte
Waarschijnlijke concentratie waarin het micro-organisme zal worden gebruiktVoraussichtliche Konzentration, in welcher der Mikroorganismus verwendet wird
Gebruikelijke benaming van het micro-organisme (met inbegrip van alternatieve en oudere benamingen)Gebräuchliche Bezeichnung des Mikroorganismus (einschließlich anderer oder nicht mehr gültiger Bezeichnungen)
Identificatie van het micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae: pulsed-field gel-elektroforese (PFGE).Identifizierung des Mikroorganismus-Stamms DSM 11798 der Coriobacteriaceae-Familie: mittels Pulsfeld-Gel-Elektrophorese (PFGE).
Monitoringplan dat voor het werkzame micro-organisme moet worden gebruikt, onder andere bij hantering, opslag, vervoer en gebruikÜberwachungsplan für den aktiven Mikroorganismus einschließlich Handhabung, Lagerung, Transport und Verwendung
Het gebruik van dit micro-organisme voor mestkippen, zoals aangegeven in bijlage I, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.Die Verwendung dieses Mikroorganismus bei Masthühnern gemäß Anhang I sollte daher für unbegrenzte Zeit zugelassen werden.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

micro-organismen met de status van gekwalificeerd vermoeden van veiligheid.Mikroorganismen mit dem Status der qualifizierten Sicherheitsannahme.
culturen van micro-organismen bedoeld bij post 3002;Kulturen von Mikroorganismen der Position 3002;
culturen van micro-organismen bedoeld bij post 3002;Kulturen von Mikroorganismen der Position 3002;
Effecten op bodemmicro-organismen van niet-doelsoortenAuswirkungen auf Nichtziel-Bodenmikroorganismen
dode, eencellige micro-organismen bedoeld bij post 2102;Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend, der Position 2102;
dode, eencellige micro-organismen bedoeld bij post 2102;Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend, der Position 2102;
Materialen, chemicaliën, 'micro-organismen' en 'toxines'Werkstoffe, Chemikalien, 'Mikroorganismen' und 'Toxine'
andere eencellige micro-organismen, dood, voor voederdoeleindenandere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend, zu Futterzwecken