"maximaliseren" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

maximaliserenmaximieren
maximaliserenMaximieren

Beispieltexte mit "maximaliseren"

Maximaliseren van de opname van chroomlooimiddelenMaximierung der Auszehrung von Chromgerbstoffen
een evaluatie van de maatregelen die zijn genomen om de sociaaleconomische voordelen van de programma's te maximaliseren.eine Bewertung der Maßnahmen, die zur Maximierung der sozioökonomischen Nutzeffekte der Programme getroffen wurden.
B85O Een beleggingsentiteit bezit gewoonlijk meerdere beleggingen om haar risico te spreiden en haar rendement te maximaliseren.B85O Eine Investmentgesellschaft hält in der Regel mehrere Investments. Dies dient der Risikostreuung und der Maximierung der Erträge.
Venster maximaliseren resp. herstellen in FUE (niet-gekoppelde symptomen, geregistreerde oorzaken)Fenster maximieren bzw. wiederherstellen in der FUE (Nicht-verknüpfte Symptome, Erfasste Ursachen)
het maximaliseren van de voordelen van de EU-wetgeving inzake milieu en klimaatactie door de tenuitvoerlegging en handhaving te verbeteren;Maximierung der Vorteile der EU-Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt und Klimapolitik durch eine verbesserte Umsetzung und Rechtsdurchsetzung;
Teneinde het effect te maximaliseren moet gestreefd worden naar coördinatie en synergieën met initiatieven van lidstaten en geassocieerde landen.Um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, werden Koordinierung und Synergien mit Initiativen von Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern gefördert.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

recycling en hergebruik maximaliseren;Maximierung von Recycling und Wiederverwendung;
Om te overleven op de markt en hun winsten te maximaliseren, worden ondernemingen gestimuleerd te investeren in de opleiding van hun personeel.Unternehmen investieren in die Ausbildung ihrer Beschäftigten, um ihre Marktposition zu sichern und höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften.