"materiaalsterkte" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

materiaalsterkteMaterialstärke

Beispieltexte mit "materiaalsterkte"

ingestelde materiaalsterkteEingestellte Materialstärke
Materiaalsterkte (doorvoerhoogte voor werkstukken)Materialstärke (Durchlasshöhe für Werkstücke)
Materiaalsterkte en positionering van bewerkingsunitsMaterialstärke und Positionierung von Bearbeitungseinheiten
instellen van de materiaalsterkteEinstellen der Materialstärke
De positie komt standaard overeen met de ingestelde materiaalsterkte.Die Position entspricht standardmäßig der eingestellten Materialstärke.
Positioneringsknoppen voor het positioneren van de bewerkingsunits en het instellen van de materiaalsterktePositionier-Tasten zum Positionieren der Bearbeitungseinheiten und Einstellen der Materialstärke
Drievoudige, uittrekbare nokkenschakelaar voor aansturing van de positionering van de bewerkingsunits en voor het instellen van de materiaalsterkteDreistufiger, herausziehbarer Getriebeschalter zur Ansteuerung der Positionierung der Bearbeitungseinheiten und zur Einstellung der Materialstärke
Standaard staat de stand van de onderste bewerkingsunit op 0 ingesteld, die van de bovenste bewerkingsunit komt overeen met de ingestelde materiaalsterkte.Standardmäßig ist die Position der unteren Bearbeitungseinheit auf 0 eingestellt, die der oberen Bearbeitungseinheit entspricht der eingestellten Materialstärke.
Standaard staat de stand van de onderste bewerkingsunit op 0 ingesteld, die van de bovenste bewerkingsunit komt overeen met de ingestelde materiaalsterkte.Ständardmäßig ist die Position der unteren Bearbeitungseinheit auf 0 eingestellt, die der oberen Bearbeitungseinheit entspricht der eingestellten Materialstärke.
Te hoog materiaal of onjuiste materiaalsterkte ingesteldZu hohes Material bzw. falsche Materialstärke eingestellt
De materiaalsterkte kan met de positioneringsknoppen ingesteld worden.Die Materialstärke kann mit den Positionier-Tasten eingestellt werden.
De ingestelde materiaalsterkte wordt op het middelste display weergegeven.Die eingestellte Materialstärke wird auf dem mittleren Display angezeigt.
Te hoog materiaal of onjuiste materiaalsterkte ingesteld, schakellijst omlaag geklaptZu hohes Material bzw. falsche Materialstärke eingestellt, Schaltleiste abgeklappt
Handmatige instelling van de materiaalsterkte en de positionering van de bewerkingsunitsManuelle Einstellung der Materialstärke und Positionierung der Bearbeitungseinheiten
Pas bij werkstukken met verschillende diktes telkens de waarde voor de materiaalsterkte op de machine aan.Bei Werkstücken mit unterschiedlicher Dicke jeweils den Wert für die Materialstärke an der Maschine anpassen.
Met de instelling van de materiaalsterkte wordt de bovenste bewerkingsunit samen met de aanvoerwals gepositioneerd.Über die Einstellung der Materialstärke wird die obere Bearbeitungseinheit gemeinsam mit der Vorschubwalze positioniert.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Druk de positioneringsknoppen net zo lang in tot de correcte materiaalsterkte in het middelste display weergegeven wordt.Positionier-Tasten so lange drücken, bis die korrekte Materialstärke im mittleren Display angezeigt wird.
Stel telkens per stand van de nokkenschakelaar de materiaalsterkte en de positie van de bewerkingsunits in met de handzwengel aan de desbetreffende aansluitingen.Je nach Stellung des Getriebeschalters Materialstärke und Position der Bearbeitungseinheiten mit Handkurbel an jeweiligen Anschlüssen einstellen.
Positioneringsknoppen voor het instellen van de materiaalsterkte en voor het positioneren van de bewerkingsunits (afhankelijk van de stand van de nokkenschakelaar)Positionier-Tasten zum Einstellen der Materialstärke und zum Positionieren der Bearbeitungseinheiten (abhängig von der Stellung des Getriebeschalters)