"marktordening" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

marktordeningMarktordnung

Beispieltexte mit "marktordening"

gemeenschappelijke marktordeninggemeinsame Marktorganisation
De gemeenschappelijke marktordening behelst met name:Die gemeinsame Marktorganisation umfasst insbesondere:
de goede werking van de marktordening in gevaar kunnen brengen;das ordnungsgemäße Funktionieren der Marktorganisation gefährden können;
Bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden geherstructureerdBetriebe, die sich infolge der Reform einer gemeinsamen Marktorganisation im Umstrukturierungsprozess befinden
de samenhang tussen de ontstaansfeiten voor de verschillende prijzen en bedragen die de marktordening betreffen;Kohärenz der maßgeblichen Tatbestände für die verschiedenen Preise und Beträge innerhalb einer Marktorganisation;
Er wordt een gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten ingesteld (de gemeenschappelijke marktordening) om:Es wird eine gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (im Folgenden "gemeinsame Marktorganisation") eingerichtet, um
Daarom dienen de Verdragsbepalingen betreffende staatssteun te gelden voor de onder deze gemeenschappelijke marktordening vallende producten.Daher sollten die Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen auch auf die unter diese gemeinsame Marktorganisation fallenden Erzeugnisse angewandt werden.
Er wordt een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ingesteld ("de gemeenschappelijke marktordening" (GMO)).Es wird eine gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (im Folgenden "GMO"), errichtet.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

de onderlinge overeenkomst tussen ontstaansfeiten voor analoge transacties in het kader van de marktordening;ähnliche maßgebliche Tatbestände für ähnliche Geschäfte im Rahmen anderer Marktorganisationen;
Bovendien is dergelijke steun waarschijnlijk een storende factor voor de mechanismen van de gemeenschappelijke marktordeningen.Zudem können solche Beihilfen die Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisationen beeinträchtigen.
De gemeenschappelijke marktordening wordt gestoeld op door de in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 vastgestelde beginselen van goed bestuur.Der GMO liegen die Grundsätze verantwortungsvoller Verwaltung gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zugrunde.
Rekening moet worden gehouden met eventuele productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening in het kader van de gemeenschappelijke marktordeningen.Sämtliche Produktionsbeschränkungen oder Begrenzungen der Gemeinschaftsunterstützung im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen sind zu berücksichtigen.
Deze verordening is niet van toepassing op officiële controles op de naleving van de voorschriften inzake de gemeenschappelijke marktordeningen voor landbouwproducten.Diese Verordnung gilt nicht für amtliche Kontrollen zur Verifizierung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Marktorganisationen für Agrarerzeugnisse.