"lezen" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

lezenlesen

Beispieltexte mit "lezen"

projectinformatie lezenProjekt-Informationen lesen
lezen van geheugens en vastlegging en opslag in geheugens;Auslesen von Daten aus dem Massenspeicher und Aufzeichnung und Speicherung von Daten im Massenspeicher;
lezen van tachograafkaarten en vastlegging en opslag in tachograafkaarten;Auslesen von Daten aus Fahrtenschreiberkarten und Aufzeichnung und Speicherung von Daten auf Fahrtenschreiberkarten;
Ontraden wordt, een vooraf opgestelde tekst voor te lezen.Es wird davon abgeraten, einen vorformulierten Text zu verlesen.
U heeft niet de bevoegdheid om de positiecatalogus te lezen.Sie haben nicht das Recht, den Positionskatalog zu lesen.
U heeft niet de bevoegdheid om de lijst met mededelingen te lezen.Sie haben nicht das Recht, die Liste der Mitteilungen zu lesen.
Vóór ingebruikname van de installatie de bedieningsinstructies lezen.Vor Inbetriebnahme der Anlage Bedienungsanleitung lesen.
Bovendien is rechts in de titelbalk het aantal nog openstaande symptomen af te lezen.Zusätzlich ist rechtsbündig in der Titelleiste die Anzahl aller noch offenen Symptome abzulesen.
Het wordt echter afgeraden om tijdens de eigenlijke terechtzitting een tekst voor te lezen.Es wird jedoch davon abgeraten, in der Sitzung selbst einen Text zu verlesen.
Tevens moet het mogelijk zijn de eventuele exploitatiebeperkingen voor dat voertuig af te lezen.Darüber hinaus muss es möglich sein, für das Fahrzeug geltende betriebliche Einschränkungen abzulesen.
fout bij het lezen van het bestandFehler beim Lesen des Files
Het lezen van de oorzaak is niet toegestaan.Das Lesen der Ursache ist nicht erlaubt.
fout bij het lezen van het configuratiebestandFehler beim Lesen des Konfigurationsfiles
Fout bij het lezen van het configuratiebestand!Fehler beim Lesen des Konfigurationsfiles!
het lezen van gegevens van een magnetische kaart.Auslesen von Daten auf Magnetstreifenkarten.
Datum van aanbrengen/datum van lezen van de tatoeageDatum der Tätowierung/Datum der Ablesung der Tätowierung
bedrijfshandleiding van de fabrikant lezen en nalevenBetriebsanleitung des Hersteller lesen und beachten

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

een profiel kon niet gelezen wordenein Profil konnte nicht gelesen werden
Een profiel kon niet gelezen wordenEin Profil konnte nicht gelesen werden
fout bij het inlezen van het XML-bestandFehler beim Einlesen des XML-Files
een profieltekening kon niet ingelezen wordeneine Profilzeichnung konnte nicht eingelesen werden
Slijtage aflezen op de weergave slijtage (3).Verschleiß an der Verschleißanzeige ablesen.
Een profieltekening kon niet ingelezen wordenEine Profilzeichnung konnte nicht eingelesen werden
Datum van aanbrengen of lezen* van de transponderDatum der Implantierung oder Ablesung* des Transponders