"kerk" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
kerkKirche

Beispieltexte mit "kerk"

Een christelijke plaats voor verering, normaliter kleiner dan een kerk.Eine christliche Gebetsstätte, in der Regel kleiner als eine Kirche.
scheiding tussen kerk en staatTrennung von Kirche und Staat

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

verhouding kerk-staatBeziehung Kirche/Staat
protestants kerkrechtprotestantisches Kirchenrecht
Algemeen toepasbaar op klinkerkoelers en cementmolens.Allgemein anwendbar an Klinkerkühlern und Zementmühlen
In bijlage IV wordt de linkerkolom, onder „lidstaat” vervangen door:In Anhang IV erhält die linke Spalte mit der Überschrift „Mitgliedstaat“ folgende Fassung:
De overige voetnoten in de linkerkolom worden dienovereenkomstig hernummerd.Die weiteren Fußnoten in der linken Spalte werden entsprechend umnummeriert.
De subsidies werden door het ministerie van Cultuur en Kerkelijke Zaken betaald.Die Zuschüsse wurden vom Ministerium für Kultur und Kirchenangelegenheiten ausgezahlt.
De rode of okerkleurige bodem is kalkhoudend en zacht en heeft een kleiige textuur.Kalkhaltige, lockere, tonig-lehmige Böden mit Rot- und Ockertönen.
Aan de linkerkant bevindt zich de hoofdnavigatie met de verschillende programmagedeelten.Auf der linken Seite befindet sich die Hauptnavigation mit den verschiedenen Programmteilen.
Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt voor de fabricage van grondankersAnkerköpfe aus feuerverzinktem galvanisiertem duktilem Gusseisen von zum Herstellen von Erdankern verwendeten Art