"jeugdwerkloosheid" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
jeugdwerkloosheidJugendarbeitslosigkeit

Beispieltexte mit "jeugdwerkloosheid"

Specifieke flexibiliteit ter bestrijding van jeugdwerkloosheidSpezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der Forschung
In overeenstemming met Europa 2020 moet het programma bijdragen aan de aanpak van het nijpende probleem van de jeugdwerkloosheid.Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.
De jeugdwerkloosheid is meer dan 20 %.Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 20 %.
voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid relevante partijen erbij betrekt;die für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;
Het programma moet een aanvulling zijn op andere programma's en initiatieven van de Unie die op bestrijding van jeugdwerkloosheid zijn gericht.Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

werkgelegenheid, in het bijzonder in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid:Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: