"investeringsproject" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

investeringsprojectInvestitionsvorhaben

Beispieltexte mit "investeringsproject"

Vermeld de financiering van de totale kostprijs van het investeringsproject.Detaillierte Angaben zur Finanzierung der Gesamtkosten des Investitionsvorhabens
Een algemeen project heeft dezelfde duur als het investeringsproject van de autobouwer.Das Gesamtprojekt erstreckt sich über die gleiche Dauer wie das Investitionsvorhaben des Kfz-Herstellers.
Specificeer de aanvangsdatum van het investeringsproject en de datum van voltooiing van de investering.Beginn und Abschluss des Investitionsvorhabens
Een groot investeringsproject is een initiële investering waarvan de subsidiabele uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen [4].Der Begriff „großes Investitionsvorhaben“ bezeichnet eine Erstinvestition, deren beihilfefähigen Ausgaben über 50 Mio. EUR betragen [4].
Geef een gedetailleerd overzicht van de kapitaaluitgaven en van de overige uitgaven die met het investeringsproject verband houden.Detaillierte Aufschlüsselung der Kapital- und sonstigen Aufwendungen im Rahmen des Investitionsvorhabens:
De EVA-staat zal derhalve het bewijs moeten leveren dat het investeringsproject bijdraagt tot de ontwikkeling van de betrokken regio.Daher müssen die EFTA-Staaten ausführen, wie das Investitionsvorhaben zur Entwicklung des betreffenden Gebiets beitragen wird.
Een investeringsproject mag niet op kunstmatige wijze in onderprojecten worden verdeeld om aan het bepaalde in deze kaderregeling te ontkomen.Ein Investitionsvorhaben darf nicht künstlich in Teilvorhaben untergliedert werden, um den Bestimmungen dieses Beihilferahmens zu entgehen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Bijzondere voorwaarden voor investeringsprojecten in steunregio’s met een hoger regionaal steunplafondBesondere Anforderungen an Investitionsvorhaben in Fördergebieten mit einem höheren Fördersatz für Regionalbeihilfen
Deze criteria gelden voor alle regionale steun, niet alleen voor regionale steun voor grote investeringsprojecten.Diese Kriterien gelten nicht nur für Regionalbeihilfen zur Förderung großer Investitionsvorhaben, sondern für alle Beihilfen mit regionaler Zielsetzung.
In de richtsnoeren regionale steun zijn specifieke regels opgenomen voor regionale steun voor grote investeringsprojecten [5].Die Leitlinien enthalten besondere Vorschriften für Regionalbeihilfen zur Förderung großer Investitionsvorhaben [5].
Om de uitvoering van investeringsprojecten te vergemakkelijken, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om voorschotten te betalen.Um die Durchführung von Investitionsvorhaben zu erleichtern, sollte es den Mitgliedstaaten offenstehen, Vorschüsse zu zahlen.
Daarom was het voorheen het beleid van de Autoriteit geen steun voor grote investeringsprojecten toe te staan boven de volgende drempels [8]:Deshalb hat die Überwachungsbehörde zuvor Beihilfen für große Investitionsvorhaben in der Regel nicht genehmigt [8], wenn:
Op 4 november 1998 heeft de Autoriteit de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten goedgekeurd [1].Am 4. November 1998 verabschiedete die Überwachungsbehörde den ‚multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben‘ [1].
Overwegende dat de vroegere multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten derhalve dient te worden ingetrokken,Der ehemalige multisektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben ist zu streichen —