"immigratie" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
immigratieEinwanderung

Beispieltexte mit "immigratie"

Tekorten aan arbeidskrachten blijven een probleem, dat evenwel verlicht wordt door toenemende immigratie.Der Mangel an Arbeitskräften ist weiterhin ein Problem, das jedoch durch die stärkere Zuwanderung gemildert wird.
geen risico op illegale immigratie vormt, en dat hij of zijnicht die Gefahr der illegalen Einwanderung besteht;
Implementeren van de strategie ter bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.Durchführung der Strategie für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels.
In de laatste jaren heeft de toegenomen immigratie bijgedragen tot het aanbod van arbeid.In den letzten Jahren hat eine stärkere Zuwanderung das Arbeitskräfteangebot erhöht.
VASTBESLOTEN hun samenwerking te versterken teneinde illegale immigratie doeltreffender te bestrijden;ENTSCHLOSSEN, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um die illegale Einwanderung wirksamer zu bekämpfen,

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Immigratiebeleid, met name door de totstandbrenging van een betere elektronische gegevensuitwisseling met de nationale overheidsdiensten teneinde de informatie- en raadplegingsprocedures te vergemakkelijken.Einwanderungspolitik: insbesondere Verbesserung des elektronischen Datenaustauschs mit den einzelstaatlichen öffentlichen Verwaltungen, um Auskunfts- und Konsultationsverfahren zu erleichtern.
de nationale en Europese administratieve systemen op gerechtelijk en immigratiegebied.nationale und europäische Justizsysteme und Systeme der Einwanderungssteuerung.
programma’s voor de detachering en uitwisseling van personeel, zoals grenswachten, immigratieambtenaren en consulaatmedewerkers;Programme zur Entsendung und zum Austausch von Bediensteten wie Grenzschutz-, Einwanderungs- und Konsularbeamten zwischen den Mitgliedstaaten,