"gevaar" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

gevaarGefahr

Beispieltexte mit "gevaar"

soort gevaarArt der Gefahr
gevaar voor afknellenAbschergefahr
gevaar door storingenGefahr durch Störungen
gevaar voor verwondingVerletzungsgefahr
gevaar voor kneuzingenQuetschgefahr
gevaar voor ongevallenUnfallgefahr
Betekent acuut gevaarBezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr
gevaar voor naar binnen trekkenEinzugsgefahr
Gevaar voor beknelling tijdens montageQuetschgefahr während der Montage
Gevaar voor beknelling tijdens demontageQuetschgefahr während der Demontage
Gevaar door foutieve onderhoudswerkzaamhedenGefährdung aufgrund fehlerhafter Instandhaltungsarbeiten
Gevaar voor beknelling tijdens het transportQuetschgefahr während des Transports
Gevaar door foutieve afhandeling van storingenGefährdung durch fehlerhafte Störungsbeseitigung
Gevaar voor verwonding - veiligheidshandschoenen dragenVerletzungsgefahr - Schutzhandschuhe tragen
type en bron van het gevaarArt und Quelle der Gefährdung
instructies voor bijzondere soorten gevaarHinweis auf besondere Gefahrenarten
instructies voor bijzondere soorten gevaarHinweise auf besondere Gefahrenarten
Er kunnen meerdere oorzaken zijn die leiden tot gevaar.Es können mehrere Ursachen zu Gefährdungen führen.
Een aanvullende classificatie van het natuurlijke gevaar.Zusätzliche Klassifikation der naturbedingten Gefahr.
Ga voor de andere banden analoog te werk, let daarbij op gevaar.Für die anderen Bänder analog verfahren, dabei den Gefahrenbereich beachten.
Een algemene classificatie en een specifieke classificatie van het type gevaar.Eine allgemeine Einstufung und eine spezifische Einstufung des Gefahrentyps.
Hoe kan ik het gevaar vermijden?Wie kann ich die Gefahr vermeiden?
Maatregelen om het gevaar af te wenden.Maßnahme, um die Gefährdung abzuwenden.
Er kan gevaar ontstaan door beknelling.Es können Gefährdungen durch Quetschung entstehen.
hoge bodemvrijheid, geen gevaar voor afbrekenhohe Bodenfreiheit, keine Abschergefahr
Het gevarensymbool kan het gevaar specificeren.Das Gefahrensymbol kann die Gefährdung spezifizieren.
H361f Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheidH361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
Er bestaat gevaar voor verwonding door afspringende onderdelen.Es besteht Verletzungsgefahr durch abspringende Teile.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

explosiegevaarExplosionsgefahr
levensgevaarLebensgefahr
afgevaardigdeParlamentarier
gevaarlijke stofgefährlicher Stoff
gevaarlijk afvalgefährlicher Abfall
gevaarlijke productengefährliche Güter
Europees afgevaardigdeeuropäischer Abgeordneter
waarschuwing voor beknellingsgevaarWarnung vor Quetschgefahr
materiële schade, beknellingsgevaarSachschäden, Quetschgefahr
bijzondere gevaarlijke puntenBesondere Gefahrenstellen
vergoeding voor afgevaardigdenDiäten
veiligheids- en gevaarsaanwijzingenSicherheits- und Gefahrenhinweise
Categorie 3: (gasontploffingsgevaar)Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären):
veiligheidsinstructie intrekkingsgevaar bandenSicherheitshinweis Einzugsgefahr Bänder
Gevaarlijke randen, hoeken en uitstekende delenGefährliche Kanten, Ecken und herausragende Teile
gevaarlijk afval, uitgedrukt in tonnen of kilo’s.gefährlichen Abfällen, ausgedrückt in Tonnen oder Kilogramm.
Gevaarlijkheid van afval, toxiciteit van materialen:Gefährlichkeit der Abfälle, Toxizität der Stoffe:
Gevaarlijk afval mag niet als input worden gebruikt.Gefährliche Abfälle werden nicht der Verwertung zugeführt.
Gevaar voor beknelling van lichaamsdelen bij bewegende delenQuetschgefahr für Körperteile an beweglichen Teilen
Gevaar door onverwacht inschakelen bij onderhoudswerkzaamhedenGefahr durch unerwarteten Anlauf bei Instandhaltungsarbeiten
Gevaarlijke plaatsen waar ongemakkelijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden:gefährliche Bereiche, die die Verwendung beschwerlicher Schutzvorrichtungen erfordern:
beschrijving van het explosiegevaarBeschreibung der Ex- Gefahr
bak voor gevaarlijke stoffenGefahrgutbehälter
bak voor gevaarlijke stoffenGefahrstoffbehälter
statuut van de afgevaardigdenAbgeordnetenstatut
opslag van gevaarlijke stoffenGefahrgutlagerung
vervoer van gevaarlijke stoffenBeförderung gefährlicher Güter
tot levensgevaarlijke verwondingen leidenzu lebensgefährlichen Personenschäden führen
Beveiligingsconcept voor explosiegevaarlijke zonesSchutzkonzept für explosionsgefährdete Bereiche