"douane" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
douaneZoll

Beispieltexte mit "douane"

Douane Boeken van aanzienlijke resultaten bij de bestrijding van fraude, smokkel en illegale handel.Zoll Erzielung signifikanter Ergebnisse bei der Bekämpfung von Betrug, Schmuggel und illegalem Handel.
Douane Stabiliseren en verbeteren van alle aspecten van de bestuurlijke capaciteit van de Albanese douaneadministratie.Zoll Stabilisierung und Verbesserung sämtlicher Aspekte der Leistungsfähigkeit der albanischen Zollverwaltung.
Voor intern gebruik van de douaneFür Eintragungen der Zollbehörden
Aanbrengen van goederen bij de douaneGestellung der Waren
Het maken van afspraken over samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, in het bijzonder met de douaneFestlegung von Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Zollbehörden
gemeenschappelijke opleidingsacties ter ondersteuning van de vereiste beroepsbekwaamheid en vakkennis op het gebied van douane.gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse im Zollwesen.
Voltooien van de samenvoeging van de douanediensten en zorgen voor de volledige uitvoering van het hervormingsplan voor de douane.Endgültiger Zusammenschluss der Zollverwaltungen und Gewährleistung der vollständigen Umsetzung des Reformplans für das Zollwesen.
Visum van de douane (zie vervolgblad)Sichtvermerk der Zollbehörde (siehe Ergänzungsblatt)
KOPIE voor terugzending door de douane aan de instantie van afgifte (*)KOPIE zur Rücksendung an die ausstellende Vollzugsbehörde *
Toepassingsgebied van de douanewetgeving, missie van de douane en definitiesGeltungsbereich der zollrechtlichen Vorschriften, Auftrag des Zolls und Begriffsbestimmungen
Verder versterken van de bestuurlijke capaciteit voor zowel douane als belasting.Weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit der Zoll- und Steuerbehörden.
Implementeren van het Asycuda-systeem door de douane in Tirana en de haven van Durrës.Einführung des Systems Asycuda im Zollamt von Tirana und im Hafen von Durrës.
de Europese informatiesystemen voor douane ontwikkelen, verbeteren, exploiteren en ondersteunen;Weiterentwicklung, Verbesserung, Betrieb und Unterstützung der europäischen Informationssysteme für den Zollbereich;
Ervoor zorgen dat de douane de verplichtingen inzake de inning van inkomsten verricht overeenkomstig de wetgeving.Gewährleistung einer vorschriftsgemäßen Abgabenerhebung durch die Zollverwaltung.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

douanepapierZollpapier
douaneformaliteitZollformalität
douanevrijstellingZollfreiheit
douaneharmonisatieHarmonisierung des Zollwesens
douaneregelingenZollvorschrift
douanegebied (EU)Zollgebiet (EU)
export douaneregelingAusfuhrzollverfahren
gemeenschappelijk douanetariefGemeinsamer Zolltarif
Douanewaarde van goederenZollwert der Waren
Autonoom douanerecht: 16.Autonomer Zollsatz: 16.
vervoer onder douanecontroleBeförderung unter Zollverschluss
vrijstelling van douanerechtenZollbefreiung
Risicobeheer en douanecontrolesRisikomanagement und Zollkontrollen
behandeling onder douanetoezichtUmwandlung unter zollamtlicher Überwachung
Douane-Unie van Zuidelijk AfrikaSüdafrikanische Zollunion
Douanetoezicht en formaliteiten bij uitgaanZollamtliche Überwachung und Formalitäten beim Ausgang
douanevervoer, inhoudende extern en intern douanevervoer;Versand – umfasst den externen und den internen Versand,
Douaneaangifte van goederen en douanetoezicht op UniegoederenZollanmeldung von Waren und zollamtliche Überwachung von Unionswaren
Douanerechten en overige rechten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), van Besluit 2007/436/EG, EuratomZölle und andere Abgaben gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2007/436/EG, Euratom
Douaneautoriteiten kunnen echter wel heffingen opleggen of kosten in rekening brengen voor met name de volgende specifieke diensten:Die Zollbehörden können Gebühren erheben oder Kostenerstattung verlangen, wenn bestimmte, insbesondere nachstehend genannte Dienstleistungen erbracht werden:
beroep in het douanewezenBeruf im Zollwesen
schorsing van de douanerechtenAussetzung der Zollsätze
afschaffing van de douanerechtenAbschaffung der Zölle
Wijziging van een douaneaangifteÄnderung der Zollanmeldung
terugbetaling van de douanerechtenErstattung der Zollabgaben
wederinstelling van de douanerechtenWiedereinsetzung der Zollsätze
Administratieve bijstand in douanezakenAmtshilfe im Zollbereich