"consument" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
consumentVerbraucher

Beispieltexte mit "consument"

motivatie van de consumentMotivation des Verbrauchers
bescherming van de consumentVerbraucherschutz
Netwerk van Europese centra voor de consumentNetz der europäischen Verbraucherzentren
Kosten van programma’s voor grotere betrokkenheid van de consumentKosten der Programme zur Einbeziehung der Kunden
voorbereiding en uitvoering van acties op het gebied van communicatie en voorlichting van de consument.Vorbereitung und Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Unterrichtung der Verbraucher.
Het moet wordt opgevoerd als de som van het kredietbedrag en de totale kosten van het krediet voor de consument.Er wird dargestellt als die Summe aus Kreditbetrag und Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher.
Als zich toch prijsstijgingen voordoen, zullen die klein zijn en niet van invloed zijn op de keuze van de consument.Sollte es zu Preiserhöhungen kommen, werden diese gering ausfallen und die Auswahl für den Verbraucher nicht beeinflussen.
de consument wordt niet misleid;die Verbraucher nicht irregeführt werden;
niet eerder een ESIS aan de consument is verstrekt; ofdem Verbraucher zuvor noch kein ESIS-Merkblatt vorgelegt wurde oder
Hij wordt aan de consument aangeboden als vloeibare honing.Er wird dem Verbraucher in flüssiger Form angeboten.
door een ondernemer tegen een consument ingeleide procedures;von Unternehmern gegen Verbraucher eingeleitete Verfahren;
Verplichting de kredietwaardigheid van de consument te beoordelenVerpflichtung zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers
rechtstreekse onderhandelingen tussen de consument en de ondernemer;direkte Verhandlungen zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer;
Heeft de consument rechtstreeks contact opgenomen met de ondernemer?Angabe, ob der Verbraucher direkt Kontakt mit dem Unternehmer aufgenommen hat;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

consumentengedragVerbraucherverhalten
consumentenvoorlichtingVerbraucherinformation
consumentenorganisatieVerbraucherbewegung
consumentenbeleidVerbraucherpolitik
consumentenbelangen en kwaliteitscontrole;Verbraucherbelange und Qualitätskontrolle;
Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelenGeräte der Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule
Consumentenrechten en bescherming van persoonsgegevensVerbraucherrechte und Schutz personenbezogener Daten
consumenten te waarschuwen voor een aan een product verbonden risico;die Verbraucher vor Risiken zu warnen, die von einem Produkt ausgehen;
Consumenten kopen steeds meer online en steeds meer ondernemers verkopen online.Verbraucher tätigen immer häufiger Einkäufe online und immer mehr Unternehmer verkaufen online.
consumenten (in het bijzonder de jongere tussen 18 en 40 jaar oud) en consumentenverenigingen,Verbraucher (insbesondere die jungen Verbraucher zwischen 18 und 40 Jahren) und deren Verbände,
consumentenbescherming, het bankgeheim of andere wetgeving verbieden het uitwisselen van gegevens over cliënten.Verbraucherschutzbestimmungen, Rechtsvorschriften über das Bankgeheimnis oder andere Rechtsvorschriften den Austausch von Kundendaten untersagen.
Consumentenorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen, auteurs en andere scheppers zijn naar behoren vertegenwoordigd.Verbraucherorganisationen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Autoren und andere Schöpfer sollten angemessen vertreten sein.
Belang van distributeurs en consumentenInteressen der Händler und Verbraucher
Belang van de eindgebruikers/consumentenInteresse der Endverwender/Verbraucher
Belang van de eindgebruikers (consumenten)Interesse der Endverwender (Verbraucher)
de verzameling en indeling van consumentenklachten;Erfassung und Klassifizierung von Verbraucherbeschwerden;
Titel 17: Gezondheidszorg en consumentenbeschermingTitel 17: Gesundheit und Verbraucherschutz
Openbaarmaking en verificatie van consumenteninformatieOffenlegung und Prüfung der Angaben über Verbraucher
Binnenlandse standaardpakketdiensten voor consumenten (C2X)Nationale Privatkunden-Standardpaketdienste (C2X)