"agenda" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

agendaTagesordnung

Beispieltexte mit "agenda"

Agenda van de zittingTagesordnung für die Plenartagung
Bijeenroepen van commissies en agendaEinberufung der Fachkommissionen und Tagesordnung
Artikel 47 — Bijeenroepen van commissies en agendaArtikel 47 — Einberufung der Fachkommissionen und Tagesordnung
Het verzoek moet betrekking hebben op het onderwerp dat aan de orde is, of op de agenda.Der Antrag muss sich auf die Tagesordnung oder auf den zur Beratung stehenden Verhandlungsgegenstand beziehen.
Een digitale agenda voor Europa (COM(2010) 245).Eine digitale Agenda für Europa (KOM(2010) 245).
De Algemene Raad stelt de agenda voor elke vergadering vast.Der Erweiterte Rat genehmigt die Tagesordnung einer jeden Sitzung.
De agenda wordt de leden samen met de convocatie toegestuurd.Sie wird den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung übermittelt.
De voorzitter stelt voor elke bijeenkomst een voorlopige agenda op.Der Vorsitzende stellt für jede Tagung eine vorläufige Tagesordnung auf.
De voorzitter stelt voor iedere vergadering een voorlopige agenda op.Der Vorsitzende stellt die vorläufige Tagesordnung jeder Sitzung auf.
Het document wordt voor besluit op de agenda van de commissievergadering geplaatst.Das Dokument wird auf die Tagesordnung der Fachkommission zur Beschlussfassung gesetzt.
De activiteiten worden gebaseerd op een agenda die door zakelijke overwegingen wordt bepaald.Die Agenda der Tätigkeiten wird sich an den Bedürfnissen der Unternehmen orientieren.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Agenda’s van papier of van kartonMerkbücher, Notizbücher und Tagebücher mit Kalendarium, aus Papier oder Pappe
agenda’s van het Permanent Comité van de EVA-Staten;Tagesordnungen des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten;
agenda’s en notulen van het Raadgevend Comité van de EVA;Tagesordnungen und Protokolle des Beratenden EFTA-Ausschusses
agenda’s en notulen van het Raadgevend Comité van de EER;Tagesordnungen und Protokolle des Beratenden EWR-Ausschusses
agenda’s en notulen van het Parlementair Comité van de EVA;Tagesordnungen und Protokolle des Parlamentarischen EFTA-Ausschusses
agenda’s en notulen van het Gemengd Parlementair Comité van de EER;Tagesordnungen und Protokolle des Gemeinsamen Parlamentarischen EWR-Ausschusses
Het wordt de leden samen met de ontwerpagenda toegezonden.Er wird den Mitgliedern zusammen mit dem Entwurf der Tagesordnung übermittelt.
Het voorstel van de voorzitter wordt samen met de agenda aan de leden toegezonden.Der Vorschlag des Vorsitzenden wird den Mitgliedern zusammen mit der Tagesordnung übermittelt.
Die differentiatie moet ten minste strikt gescheiden vergaderingen en agenda’s behelzen.Diese Abgrenzung sollte zumindest eine strikte Trennung der Sitzungen und der Tagesordnungen umfassen.
Bij het begin van de vergadering keuren de voorzitter en het andere delegatiehoofd de agenda goed.Zu Sitzungsbeginn genehmigen der Vorsitzende und der andere Delegationsleiter die Tagesordnung.
De voorzitter verspreidt voorafgaand aan de vergadering de voorlopige agenda en alle vergaderdocumenten.Der Vorsitzende verteilt im Voraus eine vorläufige Tagesordnung und die Dokumente für die jeweilige Sitzung.
Tijdens de direct aan de zitting voorafgaande vergadering van het bureau wordt de definitieve ontwerpagenda vastgesteld.Das Präsidium legt in seiner der Eröffnung der Plenartagung unmittelbar vorausgehenden Sitzung den endgültigen Entwurf der Tagesordnung fest.
het bijdragen tot alle desbetreffende vlaggenschipinitiatieven in het kader van Europa 2020 (inclusief de Digitale Agenda);der Förderung aller einschlägigen Leitinitiativen von Europa 2020 (einschließlich der Digitalen Agenda für Europa),