"actief" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

actiefaktiv
actiefAktiv

Beispieltexte mit "actief"

actief partijlidaktives Parteimitglied
niet actiefnicht aktiv
alarm actiefAlarm aktiv
positiefilter actiefPositionsfilter aktiv
Actief blijven opnemenVermögenswert weiter erfassen
geen filter actiefkein Filter aktiv
positiefilter niet actiefPositionsfilter nicht aktiv
actief en gezond ouder worden;aktives und gesundes Altern;
Actief en gezond ouder worden:Aktivität und Gesundheit im Alter:
Actief en preventief arbeidsmarktbeleidAktive, präventive Arbeitsmarktpolitiken
Actief in verband met achterstelling of het overblijvende belangAngesetzter Vermögenswert bezüglich Nachordnung des Residualanspruchs
Actief in verband met de ontvangen vergoeding in de vorm van extra rentemargeVermögenswert für die in Form einer Überschussspanne erhaltene Gegenleistung
actief deelnemen aan de opzet of de selectie, tenuitvoerlegging en validatie van de modellen die in het ratingproces worden gebruikt;aktive Beteiligung an der Gestaltung bzw. Wahl, Umsetzung und Validierung der im Beurteilungsprozess eingesetzten Modelle,
Actief beheer van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en het milieu om te waarborgen dat de kwaliteit ervan wordt behouden en dat zij op verstandige wijze worden benut.Aktive Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt zur Erhaltung ihrer Qualität und zur Gewährleistung ihrer vernünftigen Nutzung.
Het proces is niet langer meer actief.Der Vorgang dauert nicht mehr an.
Niet langer opnemen van een financieel actiefAusbuchung eines finanziellen Vermögenswertes
Beide herkenningen „Oplegtafel aanwezig“ zijn actiefBeide Erkennungen „Ablagetisch anwesend“ sind aktiv
In een bedrijfscombinatie verworven immaterieel vast actiefBei einem Unternehmenszusammenschluss erworbener immaterieller Vermögenswert
Het proces is in het verleden gestart en is nog altijd actief.Der Vorgang hat in der Vergangenheit begonnen und dauert noch an.
eventuele beperkingen op de verkoop of het gebruik van het actief.Verkaufs- und Nutzungsbeschränkung bei dem Vermögenswert.
Opname van afgravingskosten tijdens de productiefase als een actiefAnsatz der Produktionsabraumkosten als Vermögenswert
PROBIZ is niet actief in de Unie.PROBIZ fliegt nicht in die Union.
Bedekkingsveen (* voor actief veen)Flächenmoore (* aktive Moore)
Vaartuig is actief in binnenvaartmodusSchiff im Binnenwasserstraßen- Modus
Combinaties van actief en passief vistuigKombination beweglichen und stationären Fanggeräts
Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd.Hat die Demokratie in Belarus aktiv untergraben.
Heeft de democratie in Belarus actief ondermijnd.Hat die Demokratie in Belarus aktiv unterwandert.
Waarderingsverschillen per type financieel actief of passiefUmbewertungsgewinne/-verluste nach Art der Forderungen und Verbindlichkeiten

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

inactiefinaktiv
inactiefInaktiv
alarm inactiefAlarm inaktiv
interactief netinteraktives Netz
radioactief afvalradioaktiver Abfall
radioactief afvalwaterradioaktives Abwasser
giftig of radioactieftoxisch oder radioaktiv
actiefondsen en operationele programma's, met betrekking tot:Betriebsfonds und operationelle Programme betreffend
actiefposten die vorderingen op en andere blootstellingen met betrekking tot erkende beurzen vertegenwoordigen.Aktiva, die Forderungen und sonstige Kredite an anerkannte Börsen darstellen.
d.w.z. mogelijke wijzigingen worden alleen voor nieuw aangemaakte of nogmaals bewerkte posities actiefd.h. mögliche Änderungen werden nur für neu angelegte oder nochmals bearbeitete Positionen wirksam
het beheer van de actiefondsen;die Verwaltung der Betriebsfonds;
de staat en locatie van het actief; enZustand und Standort des Vermögenswerts; und
de fiscale boekwaarde van het actief (de verplichting).die steuerliche Basis des Vermögenswerts (der Schuld).
een onvoorwaardelijke verkoop van een financieel actief;ein unbedingter Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes;
Een entiteit moet deze wijzigingen retroactief toepassen.Diese Änderungen sind rückwirkend anzuwenden.
Waardering van actiefposten en posten buiten de balansstellingBewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten
haar restitutierecht als een afzonderlijke actiefpost opnemen.seinen Erstattungsanspruch als gesonderten Vermögenswert anzusetzen.