"aankoop" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
aankoopKauf

Beispieltexte mit "aankoop"

aankoop op kredietKreditkauf
exclusiviteit van aankoopexklusiver Einkauf
Aankoop van schapen en geitenSchaf- und Ziegenzukäufe
Aankoop van varkens en pluimveeSchweine- und Geflügelzukäufe
aankoop of huur van een gebouw,Ankauf oder Anmietung eines Gebäudes;
Aankoop van grond (maatregel 3)Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 3)
Aankoop van goederen en dienstenKauf von Waren und Dienstleistungen
Aankoop of huur van onroerende goederenErwerb oder Miete von Grundstücken
Aankoop van vervoermiddelen voor goederenvervoerErwerb eines Fahrzeugs zur Güterbeförderung
Nominale of oorspronkelijke kosten van een actief bij aankoopNominelle oder ursprüngliche Kosten bei Anschaffung eines Vermögenswerts
Huur en aankoop van verhuurde grondPacht oder Kauf von Pachtflächen
de aankoop en distributie van vaccins;den Erwerb und die Abgabe von Impfstoffen;
de aankoop van grond in 2002 (maatregel 3),dem Erwerb von Grundstücken im Jahr 2002 (Maßnahme 3),
Premies en subsidies voor de aankoop van veePrämien und Beihilfen auf Tierzukäufe
de extra kosten van de aankoop van kunstmest.zusätzliche Käufe von chemischen Düngemitteln.
steun voor de aankoop van tweedehandsvaartuigenBeihilfe für den Kauf von gebrauchten Fischereifahrzeugen;
Voor leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis:Für Wohnungsbaukredite an private Haushalte:

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

aankoopverenigingEinkaufsgemeinschaft
aankoopmonopolieNachfragemonopol
aankoopprijsEinkaufspreis
interventieaankoopInterventionsankauf
Aankoop van schuld boven de marktwaardeErwerb von Schulden über dem Marktwert
aankoopfacturen voor de tussenproducten;Rechnung über den Kauf der Zwischenerzeugnisse;
Aankoop of huur van roerende of onroerende goederenErwerb oder Miete von Gegenständen
Aankoopprijzen en toepasselijke kwantitatieve beperkingenAnkaufspreise und geltende mengenmäßige Beschränkungen
Aankoop tegen een vaste prijs of in het kader van een openbare inschrijvingAnkauf zu einem festen Preis oder im Wege der Ausschreibung
Aankoop of verkoop van een financieel actief volgens standaard-marktconventiesMarktüblicher Kauf und Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes
Aankoop van goederen en diensten door grens- en seizoenarbeiders en andere tijdelijk werkzame personenGütererwerb durch Grenzgänger, Saisonarbeiter und andere kurzzeitig Beschäftigte
Totaal aanbod tegen aankoopprijzenAufkommen insgesamt zu Anschaffungs-preisen
Totaal gebruik tegen aankoopprijzenVerwendung insgesamt zu Anschaffungspreisen
Artikel 34: Dynamische aankoopsystemenArtikel 34: Dynamische Beschaffungssysteme
Artikel 52: Dynamische aankoopsystemenArtikel 52: Dynamische Beschaffungssysteme
De aankoopprijs bedroeg 6646787 EUR [15].Der Kaufpreis betrug 6646787 EUR [15].
Gebruikstabel tegen aankoopprijzen — jaarlijksVerwendungstabelle zu Anschaffungspreisen — jährlich
Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentralesZentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale Beschaffungsstellen