"Pakistan" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

PakistanPakistan

Beispieltexte mit "Pakistan"

Pakistan heeft tot dusver geen overeenkomsten gesloten met een of meer lidstaten van de Europese Unie inzake overname van illegale immigranten.Gegenwärtig bestehen keine solchen Wiederaufnahmeabkommen zwischen Pakistan und irgendeinem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistanzur Einführung autonomer Handelspräferenzen für Pakistan aufgrund der Flutkatastrophe
Mohammad Nain leidt een militaire basis in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.Unter Mohammad Naims Kontrolle steht ein Militärstützpunkt im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan.
Adres: a) in de buurt van Kela / in de buurt van Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, PakistanAnschrift: a)benachbartes Gebiet um Kela /benachbartes Gebiet um Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan
Die maatregelen worden voorgesteld in het kader van een uitzonderlijk pakket, naar aanleiding van de specifieke situatie in Pakistan.Diese Maßnahmen werden als Teil eines Sonderpakets als Reaktion auf die besondere Situation in Pakistan vorgeschlagen.
tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Islamitische Republiek Pakistanzur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung mit Ursprung in der Islamischen Republik Pakistan
Hij draagt persoonlijk zorg voor geldleveringen van de shura (consultatieve raad) van de leiding van de Taliban aan Taliban-groepen overal in Pakistan.Er überbringt persönlich Gelder von der Schura der Taliban-Führung an Taliban-Gruppen in ganz Pakistan.
houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan, Pakistan en Iran.Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan/Iran aufhalten.
Malik Noorzai is een in Pakistan gevestigde zakenman die financiële steun aan de Taliban heeft verstrekt.Malik Noorzai ist ein in Pakistan lebender Geschäftsmann, der finanzielle Unterstützung für die Taliban bereitgestellt hat.
De Islamitische Republiek Pakistan heeft op 24 mei 2004 een verzoek ingediend om overboekingen tussen categorieën.Am 24. Mai 2004 beantragte die Islamische Republik Pakistan Übertragungen zwischen bestimmten Kategorien.
De in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit Pakistan zijn bij invoer in de Unie vrijgesteld van douanerechten.Erzeugnisse mit Ursprung in Pakistan, die in Anhang I aufgeführt sind, können zollfrei in die Union eingeführt werden.
De gevolmachtigden van de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan hebben akte genomen van de volgende verklaringen:Die Bevollmächtigten der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan haben folgende Erklärungen zur Kenntnis genommen:
Verklaring van de Islamitische Republiek Pakistan over de verklaring betreffende overeenkomsten inzake overname van illegale immigranten.Erklärung der Islamischen Republik Pakistan zur Erklärung zu Wiederaufnahmeabkommen.
de ontwikkeling van de economische capaciteit van Pakistan teneinde de onderlinge samenwerking met de Gemeenschap doelmatiger te doen verlopen.Ausbau der Wirtschaftskraft Pakistans zwecks Intensivierung des Handels mit der Gemeinschaft.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Pakistan, India, Bangladesh, Maldiven, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.Pakistan, Indien, Bangladesch, Malediven, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.
Satar en Khairullah hebben samen wisselkantoren beheerd in Afghanistan, Pakistan, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten.Satar und Khairullah waren gemeinsame Betreiber von Geldwechsel- und -transferdiensten in Afghanistan, Pakistan und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate).
Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Waziri-stam.Weitere Angaben: a) Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten; b) gehört dem Stamm der Wazir an.
De Islamitische Republiek Pakistan verbindt zich ertoe overeenkomsten met betrekking tot overname te sluiten met de lidstaten van de Europese Unie die dit wensen.Die Islamische Republik Pakistan verpflichtet sich, mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dies wünschen, Wiederaufnahmeabkommen zu schließen.