"Noorwegen" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

NoorwegenNorwegen

Beispieltexte mit "Noorwegen"

Noorwegen zal de nieuwe beginselen voor prijs- en volumemetingen als volgt toepassen:Norwegen wendet die neuen Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung wie folgt an:
Noorwegen dient vanaf 2 december 2013 een nationaal coördinatiecentrum op te richten overeenkomstig van deze verordening.Norwegen sollte ab dem 2. Dezember 2013 ein nationales Koordinierungszentrum gemäß der vorliegenden Verordnung einrichten.
Noorwegen heeft de Autoriteit ook extra informatie bezorgd over de bouwplanning en de plattegrond van de nieuwe GIP-faciliteiten.Hierzu legte Norwegen der Behörde zusätzliche Angaben zur Bauplanung sowie einen Grundriss der neuen Kontrollanlagen vor.
Producten van oorsprong uit NoorwegenErzeugnisse mit Ursprung in Norwegen
Dit besluit is gericht tot IJsland en Noorwegen.Dieser Beschluss ist an Island und Norwegen gerichtet.
Totaal inclusief Zwitserland, IJsland en NoorwegenEU zuzüglich Schweiz, Island und Norwegen
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk Noorwegen.Dieser Beschluss ist an das Königreich Norwegen gerichtet.
Cijfers gebaseerd op statistische gegevens van Noorwegen.Zahl aus norwegischer Statistik.
Definitief aanbod in het kader van Aanhangsel I van NoorwegenSchlussofferte unter Anlage I von Norwegen
Per 1 mei 2004 gaat het om IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein und Norwegen.
Afgegeven in Noorwegen vanaf 1.1.1998ausgestellt in Norwegen seit dem 1.1.1998
Er zijn momenteel vijf biedzones in Noorwegen [5].Norwegen ist gegenwärtig in fünf Bietergebiete aufgeteilt [5].
PCG Interconnectie Noorwegen — Verenigd KoninkrijkPCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes Königreich
Het werd toen geratificeerd door Noorwegen en door IJsland geaccepteerd.In der Folge wurde es von Norwegen ratifiziert und von Island akzeptiert.
Voor Noorwegen geldt de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.Für Norwegen gilt das Abkommen von 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum.
die in Noorwegen voor in het buitenland verkregen inkomsten belastingplichtig zijn;für das an Bord verdiente Einkommen in Norwegen steuerpflichtig sind; und
Waarvan 200 ton, uitsluitend met beuglijnen te vangen, aan Noorwegen is toegewezen.Hiervon 200 t, die nur mit Langleinen gefischt werden dürfen, an Norwegen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Tariefcontingent voor de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit NoorwegenZollkontingent für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Gemeinschaft
Tariefcontingent voor 2013 voor de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit NoorwegenZollkontingent für das Jahr 2013 für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Europäische Union
Jaarlijkse tariefcontingenten die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit NoorwegenJährliche Zollkontingente für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Gemeinschaft
tot uitbreiding van de taken van het Bureau voor het financieel mechanisme van de EER en het financieel mechanisme van Noorwegenzur Erweiterung der Aufgaben des Amtes für den EWR-Finanzierungsmechanismus und den norwegischen Finanzierungsmechanismus
inzake de oprichting van Mesta AS (Noorwegen)über die Gründung der Mesta AS (Norwegen)
de volgende bepalingen zijn niet van toepassing op Noorwegen:Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung:
over de verhuring en verkoop van de luchtmachtbasis Lista (Noorwegen)über die Vermietung und den Verkauf des Luftstützpunktes Lista (Norwegen)
betreffende de regeling hout („Verdiskapningsprogrammet for tre”) (Noorwegen)über das Forstprogramm („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norwegen
NB: De term „lidstaten” omvat IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.Anmerkung: Das Wort ‚Mitgliedstaat‘ schließt Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein ein.
Gemeenschappelijke verklaring betreffende IJsland, Noorwegen, Zwitserland en LiechtensteinGemeinsame Erklärung zu Island, Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein
betreffende onbetaald werk ten behoeve van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (Noorwegen)über unbezahlte Arbeit in Forschung und Entwicklung (Norwegen)