"Namen" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
NamenProvinz Namur

Beispieltexte mit "Namen"

Namen en leeftijd van eventuele kinderen …Ggf. Namen und Alter der Kinder: …
Namen en taxonomische concepten zoals gedefinieerd door de EUNIS soortenlijst.Bezeichnungen und taxonomische Konzepte nach der EUNIS-Artenliste.
namen en adressen van personen die betrokken zijn bij proeven op gewervelde dieren.Namen und Anschriften der Personen, die an den Versuchen an Wirbeltieren beteiligt sind.
Namen en adressen van personen die worden verondersteld in het bezit te zijn van de verlangde informatieName und Anschrift jeder Person, von der angenommen wird, dass sie über die gewünschten Informationen verfügt
Namen en taxonomische concepten zoals gedefinieerd door het Pan- Europese soortregister, gepubliceerd door het EU-Nomen portaal.Bezeichnungen und taxonomische Konzepte gemäß dem im Portal EU-Nomen veröffentlichten Pan European Species Inventory.
Namen en taxonomische concepten zoals gedefinieerd door de soortenlijsten in de Richtlijnen 2009/147/EG (vogelrichtlijn) en 92/43/EEG (habitatrichtlijn).Bezeichnungen und taxonomische Konzepte nach den Artenlisten in den Richtlinien 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) und 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie).
Aanvraag tot registratie van namenAntrag auf Eintragung von Namen
Beperkingen op het gebruik van geregistreerde namenEinschränkung der Verwendung eingetragener Namen
de namen van de onderzochte stoffen;Bezeichnung der untersuchten Substanzen;
de namen van de patrouillevaartuigen;Diese Liste sollte unter anderem Folgendes enthalten:
Codewaarden voor namen van variabelen.Codewerte für variable Bezeichnungen.
Antwerpen - Namen - LUX-grens - FR-grensAntwerpen – Namur – Grenze LU – Grenze FR
Mogelijke geografische namen van het object.Mögliche geografische Bezeichnungen des Objekts.
Een codelijst met namen van procesparameters.Eine Codeliste mit Bezeichnungen von Prozessparametern.
de namen van de aangewezen grensdoorlaatposten;die Bezeichnungen der zugelassenen Grenzübergangsstellen;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

namens de voorzitter,im Namen des Präsidenten,
Reproductie van video-opnamenDienstleistungen der Vervielfältigung von bespielten Bildträgern
Bestaande beschermde wijnnamenBestehende geschützte Weinnamen
Namens de Republiek ChiliIm Namen der Republik Chile
Namens de Europese GemeenschapIm Namen der Europäischen Gemeinschaft
Namens de Raad van de Europese UnieIm Namen des Rates der Europäischen Union
Namens [naam van de luchtvaartmaatschappij] verklaar ik dat:Im Namen von [Name des Luftfahrtunternehmens] erkläre ich hiermit:
namens de kredietgever met consumenten kredietovereenkomsten sluit;für den Kreditgeber mit Verbrauchern Kreditverträge abschließt;
Namens [naam van de luchtvaartmaatschappij] neem ik nota van het volgende:Im Namen von [Name des Luftfahrtunternehmens] nehme ich Folgendes zur Kenntnis:
Namens [naam van de KC3] aanvaard ik de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring.Im Namen von [Name des KC3] übernehme ich die volle Verantwortung für diese Erklärung.
voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamenzur anderen als Ton- oder Bildwiedergabe
Chemische naam (IUPAC- en CA-nomenclatuur of andere internationale chemische naam/namenChemische Bezeichnung (IUPAC- und CA-Nomenklatur oder andere internationale chemische Bezeichnung(en))
Daarna legt u de mapnamen vast.Danach legen Sie den Ordnernamen fest.
Naam (namen) van de maritieme zone.Bezeichnung(en) der Meereszone.
Chemische namen: niacine, nicotinezuurChemische Bezeichnung: Niacin, Nicotinsäure
Bijgevolg treedt HDSL op namens IRISL.Daher handelt HDSL im Namen der IRISL.
Lijkkisten, lijkurnen en grafornamentenSärge, Urnen und Gegenstände zur Grabausschmückung
Opnamen voor positioneringsdoornen aan instel-MasterAufnahmen für Positionierungsdorne am Einstellmeister
Geldopnamen met bankformulieren worden niet opgenomen.Bargeldabhebungen unter Verwendung von Bankformularen sind nicht enthalten.