"Indonesië" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
IndonesiëIndonesien

Beispieltexte mit "Indonesië"

De Commissie heeft ook vragenlijsten toegezonden aan producenten in Indonesië.Die Kommission sandte auch Herstellern in Indonesien Fragebogen zu.
Er werd geen steekproef gepland voor de producenten-exporteurs in de andere twee betrokken landen: Thailand en Indonesië.Für die ausführenden Hersteller in Thailand und Indonesien, den beiden anderen betroffenen Ländern, war keine Stichprobenbildung vorgesehen.
Sedert juni 2002 zijn antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen van toepassing op ringbandmechanismen uit Indonesië.Seit Juni 2002 gelten Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von Ringbuchmechaniken mit Ursprung in Indonesien.
Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonesië ("CPL"),Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonesien („CPL“)
De Commissie is voornemens Indonesië voor dit doel te gebruiken.Auch für diese Zwecke beabsichtigt die Kommission, Indonesien heranzuziehen.
De autoriteiten van Indonesië verstrekten geen bijkomende informatie.Die indonesischen Behörden übermittelten keine zusätzlichen Informationen.
Geen van de producenten-exporteurs in Indonesië heeft een antwoord ingediend.Kein ausführender Hersteller in Indonesien übermittelte eine Antwort.
Bijna de gehele invoer uit Indonesië in het OT betrof gecertificeerde biodiesel.Fast alle Einfuhren, die im UZ aus Indonesien erfolgten, waren nach der Richtlinie über erneuerbare Energien zertifiziert.
De fabrieken in India en Indonesië zijn beide in handen van Chinese producenten/exporteurs.Die ausführenden Hersteller in Indien und Indonesien werden von chinesischen ausführenden Herstellern kontrolliert.
Dezelfde exporteurs en importeurs stelden Thailand, India en Indonesië als meer geschikte referentielanden voor.Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Uit het onderzoek bleek dat er in Indonesië geen echte producenten van het onderzochte product actief zijn.Bei der Untersuchung konnte kein echter Hersteller der untersuchten Ware in Indonesien ermittelt werden.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat Indonesië voor het soortgelijke product over een concurrerende markt beschikt.Die Untersuchung ergab, dass es in Indonesien einen Wettbewerbsmarkt für die gleichartige Ware gibt.
Het bestaan van overlading van producten van oorsprong uit de VRC via India en Indonesië wordt derhalve bevestigd.Es hat sich also bestätigt, dass Waren chinesischen Ursprungs über Indien und Indonesien versandt werden.
Invoer die werd aangegeven als van oorsprong uit Indonesië was op de markt van de Gemeenschap niet voorhanden tot januari 2002.Bis Januar 2002 gelangten keine Einfuhren, deren Ursprung in der Anmeldung mit Indonesien angegeben wurde, auf den Gemeinschaftsmarkt.
De markt van Indonesië werd derhalve geacht in voldoende mate representatief te zijn om de normale waarde te kunnen vaststellen.Daher wurde der indonesische Markt als hinreichend repräsentativ für die Ermittlung des Normalwerts angesehen.
Geen enkele producent of exporteur van hulpstukken voor buisleidingen van oorsprong uit Indonesië verleende medewerking aan het onderzoek.An der Untersuchung arbeiteten keine Hersteller/Ausführer von Rohrformstücken, Rohrverschlussstücken und Rohrverbindungsstücken mit Ursprung in Indonesien mit.
Tijdens het onderzoek, is bewijsmateriaal gevonden van overladingspraktijken via Indonesië en India en/of onjuiste certificaten van oorsprong.Bei der Untersuchung wurden Beweise für Versandpraktiken über Indonesien und Indien und/oder für falsche Ursprungszeugnisse gefunden.