"Gegevensbescherming" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

GegevensbeschermingDatenschutz
gegevensbeschermingDatensicherung

Beispieltexte mit "Gegevensbescherming"

GEGEVENSBESCHERMING EN ONVERMINDERDE TOEPASSELIJKHEIDDATENSCHUTZ UND UNBERÜHRTHEITSKLAUSEL
Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingEuropäischer Datenschutzbeauftragter
Verstrekking van inlichtingen en gegevensbeschermingÜbermittlung von Informationen und Datenschutz
Samenwerking tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingZusammenarbeit zwischen den nationalen Kontrollbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten
Dit heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van de gegevensexporteur krachtens diens eigen wetgeving inzake gegevensbescherming.Die Haftung des Datenexporteurs gemäß den für ihn maßgeblichen Datenschutzvorschriften bleibt davon unberührt.
De uitvoeringsvoorschriften hebben met name betrekking op de taken, verplichtingen en bevoegdheden van de functionaris voor gegevensbescherming.Diese Durchführungsbestimmungen betreffen insbesondere die Aufgaben, Pflichten und Befugnisse des behördlichen Datenschutzbeauftragten.
Zij geschiedt overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en Kaderbesluit 2008/977/JBZ en de toepasselijke nationale bepalingen betreffende gegevensbescherming.Er erfolgt im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI und der einschlägigen nationalen Datenschutzvorschriften.
Het Verenigd Koninkrijk zal voortgaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de betreffende bepalingen van het Schengeninformatiesysteem en ter zake van gegevensbescherming.Das Vereinigte Königreich wird die Durchführung der einschlägigen Bestimmungen über das Schengener Informationssystem und den Datenschutz weiter vorbereiten.
De wetgeving inzake gegevensbescherming is van toepassing op al deze gegevens.Alle Aufzeichnungen unterliegen den geltenden Datenschutzbestimmungen.
Dergelijke technische middelen dienen adequate waarborgen voor de gegevensbescherming te bevatten.Entsprechende technische Mittel sollten geeignete Datenschutzvorkehrungen vorsehen.
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd en heeft advies uitgebracht [28].Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört und hat eine Stellungnahme abgegeben [28].
De ambtstermijn van de functionaris voor gegevensbescherming duurt drie jaar en kan tweemaal worden verlengd.Die Amtszeit des DSB beträgt drei Jahre und kann zweimal verlängert werden.
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadgpleegd en hij heeft op 9 juli 2012 een advies uitgebracht [28],Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört und hat seine Stellungnahme am 9. Juli 2012 abgegeben [28] —
Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of ander contactpunt waar verdere informatie kan worden verkregenName und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners für weitere Informationen
Belanghebbenden, vertegenwoordigers van voertuigfabrikanten, tachograaffabrikanten, sociale partners en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming worden uitgenodigd voor het tachograafforum.Zum Fahrtenschreiberforum werden Beteiligte, Vertreter der Fahrzeughersteller, Fahrtenschreiberhersteller, Sozialpartner und der Europäische Datenschutzbeauftragte eingeladen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Samenwerking met gegevensbeschermingsautoriteitenZusammenarbeit mit Datenschutzbehörden
Gegevensbescherming, het voorkomen van witwassen, administratieve of beperkende maatregelen en gerelateerde onderwerpenDatenschutz, Geldwäschebekämpfung, Verwaltungsmaßnahmen oder restriktive Maßnahmen und damit zusammenhängende Aspekte
de toepasselijke gegevensbeschermingstermijn verstreken is.die Frist für den Datenschutz ist abgelaufen.
gegevens van de nationale toezichthoudende autoriteit (gegevensbescherming).Kontaktdaten der nationalen Kontrollbehörde (Datenschutz).
In geval van een geschil kan een klacht worden gericht tot de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit.Bei Unstimmigkeiten können Beschwerden an die entsprechende nationale Datenschutzbehörde gerichtet werden.
een verwijzing naar een dossier als bedoeld onder a) en waarvoor alle gegevensbeschermingstermijnen zijn verstreken.eine Bezugnahme auf ein Dossier gemäß Buchstabe a, für das alle Datenschutzfristen abgelaufen sind.
belemmeringen die de internetverkoop beperken of onmogelijk maken wegens problemen op het gebied van ICT-veiligheid of gegevensbescherming,Hindernisse, die den Web-Verkauf einschränken oder verhindern: Probleme mit Bezug zu IKT-Sicherheit oder Datenschutz,
Het Privacy Office zal zijn conclusies rapporteren en de gegevensbeschermingsautoriteit(en) over de eventueel te nemen maatregelen adviseren.Das Privacy Office wird seine Schlussfolgerungen mitteilen und die betreffende(n) Datenschutzbehörde(n) über etwaige Maßnahmen informieren.
informatie over de gegevensbeschermingsaspecten van de administratieve samenwerkingsprocedures in IMI zoals bedoeld in artikel 11 van die verordening;Informationen über die Datenschutzaspekte der Verfahren der Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen des IMI gemäß Artikel 11 dieser Verordnung;