"Gebruiksvoorwaarden" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

GebruiksvoorwaardenNutzungsbedingungen

Beispieltexte mit "Gebruiksvoorwaarden"

Ja, ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden.Ja, ich stimme den Nutzungsbedingungen zu.
metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaardenMetallstecker für raue Einsatzbedingungen
archiefsensormetalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaardenArchivsensorMetallstecker für raue Einsatzbedingungen
Het primaire product AM 01 moet daarom worden toegelaten met inachtneming van specifieke gebruiksvoorwaarden.Das Primärprodukt AM 01 sollte daher unter spezifischen Verwendungsbedingungen zugelassen werden.
Een facultatieve kwaliteitsaanduiding mag uitsluitend worden gebruikt ter beschrijving van producten die voldoen aan de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.Eine fakultative Qualitätsangabe kann nur für die Beschreibung von Erzeugnissen verwendet werden, die den entsprechenden Verwendungsbedingungen entsprechen.
Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingenWortlaut der Anwendungsbedingungen und Warnhinweise
De gebruiksvoorwaarden van de website van het register.Bedingungen für die Nutzung der Internetseiten des Registers
Daarom moeten voor d-kamfer specifieke gebruiksvoorwaarden worden vastgesteld.Daher sollten für d-Campher besondere Verwendungsbedingungen festgelegt werden.
Het certificaat of de vergunning kan gebruiksvoorwaarden en andere beperkingen bevatten.Die Zulassungsbescheinigung kann einsatzspezifische Auflagen und andere Einschränkungen enthalten.
De toegelaten gebruiksvoorwaarden moeten het gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven.Die genehmigten Anwendungsbedingungen müssen die Benutzung angemessener persönlicher Schutzausrüstung vorschreiben.
De gebruiksvoorwaarden moeten het gebruik van geschikte persoonlijke en ademhalingsbeschermingsmiddelen voorschrijven.Die Anwendungsbedingungen müssen die Benutzung angemessener persönlicher Schutzausrüstung einschließlich eines Atemschutzgeräts vorschreiben.
de reservering van een bijkomende facultatieve gereserveerde vermelding, waarmee de gebruiksvoorwaarden ervan worden vastgelegd;eine zusätzliche fakultative vorbehaltene Angabe und die Bedingungen für deren Verwendung vorzubehalten,

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

de hulpvoorzieningen van het voertuig, indien aanwezig, en de gebruiksvoorwaarden;gegebenenfalls Fahrzeugzubehör und dessen Betriebsbedingungen;
De lidstaten leggen waar nodig in het licht van punt c) beperkingen op wat de gebruiksvoorwaarden betreft.”.Die Mitgliedstaaten sehen im Hinblick auf Buchstabe c gegebenenfalls Einschränkungen bei den Anwendungsbedingungen vor.“
De verplichting van de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordiger om de gebruiksvoorwaarden van de website van het register na te leven.Verpflichtung, die Nutzungsbedingungen der Internetseiten des Registers einzuhalten
De gebruiksvoorwaarden moeten in voorkomend geval het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en andere risicobeperkende maatregelen omvatten.Die Anwendungsbedingungen müssen gegebenenfalls die Benutzung angemessener persönlicher Schutzausrüstung und andere Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen.