"Banken" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
BankenC. Gebietsansässige der übrigen Welt

Beispieltexte mit "Banken"

Controle bij bankenKontrollbesuche bei Banken
banken en overige financiële instellingen met hoofdkwartier in het rapporterende land (+)Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz im Berichtsland (+)
banken en overige financiële instellingen met hoofdkwartier in het rapporterende land (–)Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Berichtsland (–)
Banken in de VRC zijn niet volledig vrij om te beslissen over de voorwaarden van de leningen.Banken in der VR China können nicht völlig frei über die Bedingungen der Darlehen entscheiden.
Banken met herstructureringsplannen rapporteren de vorderingen in de uitvoering van de plannen;Banken, für die eine Umstrukturierung geplant ist, erstellen Berichte über ihre Fortschritte bei der Umsetzung der Pläne;
Banken gebruiken verschillende methoden voor de opname en waardering van posten in hun jaarrekening.Banken verwenden verschiedene Methoden zum Ansatz und zur Bewertung von Abschlussposten.
Banken zullen, waar nodig, ook openheid van zaken moeten geven over hun aan een bijzondere waardevermindering onderhevige activa [9];Die Banken müssen gegebenenfalls auch ihre wertgeminderten Vermögenswerte [9] offenlegen.
Banken met een kernkapitaalratio van meer dan 10 % kunnen alleen een aanvraag indienen voor een injectie van kernkapitaal tot maximaal 2 procentpunt.Banken mit einer Kernkapitalquote von mehr als 10 % können nur eine Kernkapitalzuführung von bis zu maximal 2 % beantragen.
Europees Stelsel van Centrale BankenEuropäisches Zentralbanksystem
Bijv. via een vereniging van particuliere banken.Über eine Privatbankenvereinigung.
Uitbreiding van het beleid naar particuliere bankenAusweitung der Politik auf Privatbanken
De Noorse zalmkwekers als groep hebben hoge schulden bij Noorse banken.Die norwegischen Lachszüchter sind insgesamt hoch verschuldet bei den norwegischen Banken.
zorgen voor nauwlettend toezicht op de liquiditeitspositie van de banken.Gewährleistung einer sorgfältigen Überwachung der Liquiditätslage im Bankensektor.
Daarom wordt geconcludeerd dat de overheid zeggenschap heeft over de banken.Daher wird der Schluss gezogen, dass die Banken staatlich kontrolliert werden.
Blootstellingen met betrekking tot ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale bankenRisikopositionen gegenüber unternehmen, instituten, zentralstaaten und zentralbanken
Tegoeden bij banken en leningenBankguthaben und Kredite
Herkapitalisatie om andere banken te reddenRekapitalisierungen zur Rettung sonstiger Banken
Chinese banken in staatsbezit zijn overheidsinstantiesChinesische staatseigene Banken sind öffentliche Körperschaften
landen, centrale banken en publiekrechtelijke lichamen;Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen,
Stoelen, banken en andere zitmeubelen, met onderstel vooral van metaalSitzmöbel, vorwiegend mit Gestell aus Metall
Aansprakelijkheid van centrale banken van het Eurosysteem jegens gebruikersHaftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber Nutzern
Minimale informatievereisten voor het registratiedocument voor banken (schema)Mindestangaben für das Registrierungsformular für Banken (Schema)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Eigen vermogen: 1 miljard EUR via de spaarbankenEigenkapital: 1 Mrd. EUR durch die Sparkassen
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbankenSandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
Transparantie, informatie-uitwisseling, toegang tot gegevensbankenTransparenz, Informationsaustausch, Zugang zu Datenbanken
Blootstellingen met betrekking tot multilaterale ontwikkelingsbankenRisikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken
Risicogewogen posten voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale bankenRisikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken
in de DVK gevestigde banken;Banken mit Sitz in der DVRK,
Computerprogrammatuur en databanken [102]Software und Datenbanken [102]
Vorderingen op overige entiteiten (banken)Forderungen gegenüber sonstigen Rechtssubjekten (Banken)
Chinese Wet inzake handelsbanken (artikel 34).Gesetz der VR China über Geschäftsbanken (Law of the PRC on Commercial Banks), Artikel 34.
Schaafbanken, zaagmachines, afsteekbanken en dergelijkeWerkzeugmaschinen zum Hobeln, Sägen, Trennen oder sonstigen Zerspanen von Metall
Zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuurSonnenbänke, Sonnenhimmel und ähnliche Bräunungsgeräte
zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuurSonnenbänke, Sonnenlampen und ähnliche Bräunungsgeräte