"sihteeristö" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

sihteeristöSekretariatspersonal

Beispieltexte mit "sihteeristö"

YK:n sihteeristöSekretariat der Vereinten Nationen
toimielimen sihteeristöSekretariat einer Institution
Tyynenmeren yhteisön sihteeristöSekretariat der Pazifik-Gemeinschaft
Sihteeristö pitää kirjaa tällaisista pyynnöistä.Das Sekretariat führt eine Liste dieser Anfragen.
Sihteeristö julkistaa kaikki hyväksytyt yhteiset kannat.Das Sekretariat macht die angenommenen Gemeinsamen Haltungen öffentlich bekannt.
Sihteeristö seuraa neuvottelujen edistymistä ja tuloksia.Das Sekretariat überwacht den Fortgang und das Ergebnis der Konsultationen.
Sihteeristö laatii jokaisesta kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen.Das Sekretariat erstellt den Entwurf des Protokolls jeder Sitzung.
Sihteeristö lähettää ehdotuksesta OLIS-viestin viiden työpäivän kuluessa.Das Sekretariat übermittelt den Vorschlag innerhalb von fünf Arbeitstagen über das Online-Informationssystem (OLIS).
Sihteeristö julkistaa yhteisen kannat pyynnöstä sopimuksen ulkopuoliselle maalle, joka valmistaa kilpailevia ilma-aluksia.Einem Nichtteilnehmer, der konkurrierende Luftfahrzeuge herstellt, übermittelt das Sekretariat auf Antrag die geltenden Gemeinsamen Haltungen.
Kun viitemarginaali on määritetty, sihteeristö ilmoittaa sen sopimuspuolille ja julkistaa sen.Nach erfolgter Berechnung teilt das Sekretariat die Bezugsspanne allen Teilnehmern mit und macht sie öffentlich bekannt.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Valtuutusmenettelyt pääsihteeristössäVerfahren zur Erteilung einer Genehmigung im Generalsekretariat des Rates
Komiteaa avustaa pääsihteeristö.Der Ausschuss wird von einem Generalsekretariat unterstützt.
Pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri.Das Generalsekretariat wird von einem Generalsekretär geleitet.
sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,die Sekretariats- und Verwaltungsausgaben,
Sihteeristölle on lähetettävä kaksoiskappale kaikista kyselyistä.Dem Sekretariat ist eine Kopie des Auskunftsersuchens zu übermitteln.
Sihteeristölle on lähetettävä kaksoiskappale kaikista kyselyistä ja vastauksista.Dem Sekretariat ist eine Kopie des Auskunftsersuchens und der Antworten zu übermitteln.
Sihteeristölle ja muille kyselyn vastaanottajille on toimitettava kaksoiskappaleet vastauksista.Den übrigen Adressaten des Auskunftsersuchens und dem Sekretariat ist eine Kopie zu übermitteln.
Niillä on omat sihteeristönsä.Sie verfügen jeweils über ein Sekretariat.
Maatalouden sekakomitean sihteeristön puolestaFür das Sekretariat des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft
tietojen yleinen vastaanottaminen sihteeristöltä.die Entgegennahme von Informationen vom Sekretariat ganz allgemein.
EKP tarjoaa hankintakomitealle sihteeristöpalvelut.Die EZB nimmt Sekretariatsaufgaben für den Beschaffungsausschuss wahr.
Hallinnollisesti virasto kuuluu EFTA-sihteeristöön.Das Amt ist verwaltungstechnisch dem EFTA-Sekretariat angegliedert.
Kemikaalivirasto toimii koordinointiryhmän sihteeristönä.Die Agentur stellt der Koordinierungsgruppe das Sekretariat zur Verfügung.
Komissio huolehtii hallintoneuvoston sihteeristötehtävistä.Das GPMB-Sekretariat wird von der Kommission gestellt.