"zweckdienlich" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

zweckdienlichmegfelelő

Beispieltexte mit "zweckdienlich"

Der Bericht kann alle der Kommission zweckdienlich erscheinenden Angaben enthalten.A jelentés minden, a Bizottság által megfelelőnek ítélt információra kitérhet.
aus eigener Initiative, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, und zwar entweder;saját kezdeményezésére az általa szükségesnek tartott esetekben, vagy;
Für Proben von Flugwild kann auch die Zusammenarbeit mit Jägern zweckdienlich sein.Szintén együtt lehet működni a vadászokkal az elejtett állatokból történő mintavétel céljából.
Er ist berechtigt, der Beurteilung alle Bemerkungen hinzuzufügen, die er für zweckdienlich hält.Az ideiglenes alkalmazottnak jogában áll az értékeléssel kapcsolatban bármilyen, általa fontosnak tartott észrevételt tenni.
Er ist berechtigt, der Beurteilung alle Bemerkungen hinzuzufügen, die er für zweckdienlich hält."A tisztviselőnek jogában áll az értékelő jelentéssel kapcsolatban bármilyen, általa fontosnak tartott észrevételt tenni.”;
Erteilung von Hinweisen und Informationen, die für die sichere und effiziente Durchführung von Flügen zweckdienlich sind;tanácsadás és hasznos tájékoztatások nyújtása a repülések biztonságos és hatékony végrehajtása érdekében;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zu diesen zweckdienlichen Maßnahmen zählen unter anderemEzen intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:
soweit zweckdienlich, eine Kopie des Flugdurchführungsplans,az operatív repülési terv másolata (megfelelő esetben);
alle weiteren zweckdienlichen Informationen oder Erkenntnisse.Bármely egyéb általános információ
sonstige zweckdienliche Angaben zum Gesundheitszustand des Tieres.az állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.
Es werden die im Anhang zu diesem Beschluss genannten zweckdienlichen Maßnahmen vorgeschlagen.E határozat melléklete tartalmazza a javasolt, megfelelő intézkedéseket.
Als Nachweis für die in ihren Ausführungen vorgetragenen Tatsachen fügt sie alle zweckdienlichen Unterlagen bei.A bemutatott tények bizonyítására csatolja a vonatkozó dokumentumokat.
das Partnerland verfügt über hinreichend glaubwürdige und zweckdienliche sektorbezogene oder nationale Programme;a partnerország kellően hiteles és megfelelő ágazati vagy nemzeti szakpolitikákat hajt végre; és