"unterbreiten" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
unterbreitenterjeszt

Beispieltexte mit "unterbreiten"

Sie können ebenfalls einen Entwurf für einen Rechtsakt unterbreiten.Ha úgy kívánják, a beadványhoz jogszabálytervezetet is mellékelhetnek.
Ist der Handlungsträger der Direktor, muss er die Angelegenheit dem Lenkungsausschuss unterbreiten.Amennyiben az igazgató érintett, az üggyel az igazgatótanácshoz kell fordulnia.
Die Kommission kann einen sachdienlichen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieses Absatzes unterbreiten.A Bizottság e bekezdés felülvizsgálatára megfelelő jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.
Daraufhin verzichtete Xinanchem darauf, der Kommission ein konkretes Angebot für eine Verpflichtung zu unterbreiten.Annak következtében is, hogy a Bizottság a vállalásra a Xinanchem-től nem kapott tényleges ajánlatot.
Nach diesen Verfahren hat die Europäische Kommission einem Ausschuss einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen zu unterbreiten.Ezen eljárásoknak megfelelően az Európai Bizottságnak a meghozandó intézkedés tervezetét egy bizottság elé kell terjesztenie.
Die Parteien können weitere Anhänge vereinbaren, die zusätzliche Übermittlungen betreffen; diese sind gegebenenfalls der Kontrollstelle zu unterbreiten.A felek további mellékleteket készíthetnek a további átadásokra vonatkozóan, amelyeket a hatóságnak be kell nyújtani, ha van ilyen követelmény.
Liegt keine gemeinsame Empfehlung vor, so sollte die Kommission gemäß dem Vertrag einen Gesetzgebungsvorschlag für einschlägige Maßnahmen unterbreiten.Közös ajánlás hiányában a Bizottságnak a Szerződés alapján javaslatot kell benyújtania a vonatkozó intézkedésekre.
Angabe darüber, ob Dienstleister Angebote für einen Teil der Dienstleistungen unterbreiten können.Annak jelzése, hogy a szolgáltatók tehetnek-e ajánlatot az adott szolgáltatás egy részére.
Alle Organe unterbreiten ihre Mittelübertragungsvorschläge gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.Valamennyi intézmény egyidejűleg nyújtja be átcsoportosítási javaslatait az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Die Gruppen unterbreiten Vorschläge für die Zusammensetzung der vom Präsidium gemäß Artikel 10 Absatz 1 zu bildenden Budgetgruppe.A Csoportok javaslatokat tesznek a Vezetőtestület által a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően felállított költségvetési csoport összetételére.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

so fordert die Genehmigungsbehörde den Hersteller dazu auf, einen Plan für Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel zu unterbreiten.a jóváhagyó hatóságnak elő kell írnia, hogy a gyártó a hiányosságok megszüntetésére helyreállító intézkedési tervet nyújtson be.