"tätig" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

tätigtevékeny

Beispieltexte mit "tätig"

Kein nepalesisches Luftfahrtunternehmen ist in der Union tätig.Az Unióban egyetlen nepáli légi fuvarozó sem üzemeltet járatot.
Diese Organisationen sind zum Nutzen der Olivenölerzeuger tätig.Ezek a szervezetek az olívaolaj-termelők javára folytatják tevékenységüket.
Das Expertenteam wird nach dem in Artikel 2 festgelegten Mandat tätig.A szakértői csoport a 2. cikkben megállapított feladatmeghatározással összhangban működik.
Die EVTZ sind definitionsgemäß in mehr als einem Mitgliedstaat tätig.A csoportosulások – meghatározásukból következően – egynél több tagállamban működnek.
Dieses Tochterunternehmen ist hauptsächlich als Dienstleiter für ČSA tätig.E leányvállalat elsősorban a ČSA részére végzi munkáját.
Die Unternehmen sind nur in einem oder mehreren bestimmten Wirtschaftssektoren tätig.A célvállalkozások csak a gazdaság (egy) bizonyos ágazatá(ai)ban tevékenykednek.
Die nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligten sind in erster Linie in den Bereichen Projektentwicklung, Marketing, Kommunikation und Fotovoltaikinstallationen tätig.A downstream gazdasági szereplők jobbára a projektfejlesztés, a forgalmazás, a hírközlés, illetve a fotovillamos berendezések telepítése területén tevékenykednek.
Sparte, in der die Gegenpartei tätig istA szerződő fél vállalati szektora
Sicherstellen, dass nur beauftragtes Personal an der Maschine tätig wird.Gondoskodjanak róla, hogy a gépen csak a megbízott személyzet dolgozhasson.
Sicherstellen, dass nur beauftragtes Personal bei der Montage tätig wird.Gondoskodjanak róla, hogy a szerelésnél csak a megbízott személyzet dolgozhasson.
einer Variante des Luftfahrzeugmusters, auf dem sie derzeit tätig sind, oderazon légijármű-típus másik változata, amelyen jelenleg dolgozik; vagy
die Gesamtzahl der Luftfahrzeugmuster und -baureihen, auf denen sie tätig sind,azon légijármű-típusok és -változatok összes száma, amelyen dolgozhat;
Die Kommission sollte in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten tätig werden.A Bizottságnak szorosan együtt kell működnie a tagállamokkal.
Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Tätigkeitsberichtéves jelentés
Untätigkeitsklagemulasztás megállapítása iránti kereset
Wirtschaftstätigkeitgazdasági tevékenység
bestätigenvisszaigazol
Bestätigungigazolás
schwere Betätigunga szerelvény nehezen működtethető
manuelle Tätigkeitenkézi műveletek
ehrenamtliche Tätigkeitönkéntes munka
unentgeltliche Tätigkeitnem fizetett munka
erwerbstätige Bevölkerungaktív foglalkoztatott népesség
Tätigkeit der EUuniós tevékenység
Tätigkeit des Fahrers;a járművezető tevékenysége;
Tätigkeit der Unionslaboratorien,az uniós laboratóriumok tevékenysége,
Tätigkeitsbereich des Unternehmensvállalkozás tevékenységi köre
Tätigkeitsberichte der GeneraldirektorenA főigazgatók tevékenységi jelentései
Bitte Passwort bestätigenErősítse meg a jelszót.
Bestätigung von WeisungenAz utasítások megerősítése
Aufforderung zum TätigwerdenIntézkedés iránti kérelem
Anwendung auf SeeverkehrstätigkeitenA tengeri szállítási tevékenységekre való alkalmazás
Steigerung der Unternehmenstätigkeitena vállalkozás növekedése
Tätigkeiten für Rechnung Dritter;harmadik felek nevében végzett tevékenységek;
Tätigkeiten, Anlagen und LuftfahrzeugbetreiberA tevékenységekre, a létesítményekre és a légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó válaszok köre
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung vonAz alábbi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó tevékenységek:
Tätigkeiten der Zolleinreihung und des Datenerwerbs;vámbesorolással kapcsolatos tevékenységek és adatszerzés,
Tätigkeiten infolge von Finanzhilfe- oder Vergabeverfahren;vissza nem térítendő támogatási vagy közbeszerzési eljárásokat követően elvégzett tevékenységek;
Tätigkeiten der Organisation, die Umweltvorschriften unterliegenA környezetvédelmi jogszabályok által szabályozott szervezeti tevékenységek
Tätigkeiten der Union in internationalen FischereiorganisationenAz Unió tevékenysége a nemzetközi halászati szervezetekben
Betätigung Hubbremse (inkl. Heben)Az emelőszerkezet fékjének működtetése (emeléssel együtt)
Betätigung Hubbremse (inkl. Senken)Az emelőszerkezet fékjének működtetése (leeresztéssel együtt)
Taster „Automatik Stopp“ betätigt.Lenyomták az „Automatika állj” gombot.
Beurlaubung wegen politischer Betätigungszabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;v. jóváhagyja az éves jelentést;
Arten der durchgeführten Explorationstätigkeit.Az elvégzett kutatási tevékenység típusai.
Analyse-, Überwachungs- und Evaluierungstätigkeiten,elemzési, felügyeleti és értékelési tevékenységek,