"positiv" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

positivpozitív

Beispieltexte mit "positiv"

Positiv insgesamt in der ersten Runde (Screening)A második szakaszban, a kijelölt laboratóriumokban végzett vizsgálatok pozitív eredményeinek száma (=/> 1 %) Megjegyzések
Positiv in der zweiten Runde (Bestätigungstest im benannten Labor)Minták teljes száma Az első szakasz szűrővizsgálata során kapott pozitív eredmények száma összesen
Deshalb wertet die Kommission folgende Aspekte als positiv.A Bizottság ezért tartja kedvezőnek a következőket.
Die Kapazität entwickelte sich jedoch von 2009 bis zum UZ positiv.A kapacitás ugyanakkor kedvezően alakult 2009 és a vizsgálati időszak között.
reagiert positiv auf den PhenolgruppentestA fenolcsoportteszten megfelel
Fällt das Gutachten der Agentur positiv aus, gilt Folgendes:Az Ügynökség kedvező véleménye esetén a következőket kell alkalmazni:
Kriterien zur Einstufung der Studien als positiv oder negativ;a pozitív és negatív vizsgálati eredmény kimondásának kritériumai,
Eine EMAS-Registrierung kann sich positiv auf die Geschäftstätigkeit auswirken.Az EMAS keretében történő nyilvántartásba vétel javíthatja az üzleti tevékenységet.
Nennspannung der elektrischen Anlage: … V., Anschluss an Masse positiv oder negativ [2].Az elektromos rendszer névleges feszültsége: … V, pozitív/negatív [2] testelés.
Dies wiederum dürfte die wirtschaftliche Lage und die Rentabilität des Wirtschaftszweigs positiv beeinflussen.Ez egyben további pozitív hatással lenne az ágazat gazdasági helyzetére és nyereségességére.
Die Nettoauswirkungen – ob positiv oder negativ – dieser Anpassungen dürfen insgesamt 4000000 EUR nicht übersteigen.A kiigazítások teljes nettó hatása – akár pozitív, akár negatív – nem haladhatja meg a 4000000000 EUR-t.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

grampositivgram-pozitív
eine positive DNA-Extraktionskontrolle.egy pozitív DNS-extrakciós kontrollt.
Positive Auswirkungen der BeihilfeA támogatás pozitív hatásai
Positive Entscheindung in Bezug auf alle Schadstoffe?Elfogadó döntés született az összes szennyezőanyag tekintetében?
Positive Entscheindung in Bezug auf einen oder mehrere Schadstoffe?Elfogadó döntés született egy vagy több szennyezőanyag tekintetében
Positive Attribute (fruchtig, bitter und scharf): Je nach Intensität der Wahrnehmung:Pozitív tulajdonságok (gyümölcsös, keserű és csípős): Az érzékelés intenzitásának függvényében:
Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010).Tonnánként 14 EUR felárral együtt (a 642/2010/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése).
Positiv-Fotoresists, entwickelt für die Halbleiter-Lithografie, besonders eingestellt (optimiert) für den Einsatz bei Wellenlängen kleiner als 350 nm;Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 350 nm alatti hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);
Positive Auswirkungen von LIFE-Projekten auf die Klimaresistenz in Gebieten, die in der EU-Anpassungsstrategie als besonders schutzbedürftig identifiziert wurdenA LIFE projektek által az EU alkalmazkodási stratégiájában megnevezett különösen veszélyeztetett területek éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességére gyakorolt pozitív hatás
Gesamtzahl serologisch positiver BetriebeA szerológiailag pozitív gazdaságok száma
Weitere Untersuchung BSE-positiver FälleA pozitív BSE-előfordulások további vizsgálata
Finanzderivate mit positivem Brutto-Marktwert:pénzügyi származtatott pozíciók, bruttó pozitív piaci értéken
nur mit Tonaufzeichnung; Negative; ZwischenpositiveCsak hangfelvételt tartalmazó; negatív; köztes pozitív
Intensität der wahrnehmung der positiven attributeA pozitív tulajdonságok érzékelési intenzitása
Anzahl serologisch positiver Betriebe für den Subtyp H5A szerológiailag pozitív gazdaságok száma a H 5 altípus esetében
Ein positives Vorzeichen bedeutet defizitsenkende Maßnahmen.A pozitív előjel hiánycsökkentő intézkedéseket jelöl.