"ordnungsgemäß" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

ordnungsgemäßszabályos

Beispieltexte mit "ordnungsgemäß"

Ordnungsgemäß einbehaltene Beiträge können nicht zurückgefordert werden.A szabályszerűen levont járulékok nem téríthetők vissza.
Ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Visumantragsformblatt mit einem aktuellen Foto.Az egyes kérelmező által aláírt, kellően kitöltött vízumkérő lap egy friss fényképpel együtt.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen.Az információt kellően felhatalmazott személyek is megadhatják ügyfeleik nevében.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen.A megfelelően meghatalmazott ügyvédek szintén jogosultak az ügyfelük nevében az információ benyújtására.
ordnungsgemäß begründet wird, weshalb die vorgeschlagene Eintragung mit dieser Verordnung nicht vereinbar ist oderjól megalapozott indokokkal támasztják alá, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése nem egyeztethető össze az e rendeletben meghatározott feltételekkel; vagy
die Belege ordnungsgemäß sind;a bizonylatok szabályszerűek;
das Personal ist ordnungsgemäß geschult,a személyzet megfelelően képzett;
das Luftfahrzeug ist ordnungsgemäß registriert;a légi jármű az előírásoknak megfelelően lajstromozva van;
Jede Verspätung ist ordnungsgemäß zu begründen.A késedelmes válaszadást megfelelően meg kell indokolni.
Ausgenommen in ordnungsgemäß begründeten Fällen.Kellően indokolt eseteket kivéve.
dass der Fahrtenschreiber ordnungsgemäß funktioniert,a menetíró készülék rendeltetésszerűen működik-e,
in anderen ordnungsgemäß begründeten dringenden Ausnahmefällen;egyéb rendkívüli és kellően indokolt szükséghelyzetben;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

ordnungsgemäße Arbeitsweise des Gerätes,a készülék helyes működése,
Ordnungsgemäße und vollständige Wartung der AnlageA létesítmény megfelelő és teljes körű karbantartása
Ordnungsgemäße und unverzügliche Ausschüttung an die RechtsinhaberA jogosultakat megillető pontos és időben történő kifizetés
Ordnungsgemäßes Verfahren für die Annahme von AufsichtsbeschlüssenA felügyeleti határozatok elfogadása során alkalmazandó jogszerű eljárásmód
Nachweis einer ordnungsgemäßen AbwicklungA szabályos felszámolás igazolása
Nachweis einer ordnungsgemäßen LiquidationRendezett felszámolás bemutatása
Korrekturmaßnahme, die nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde.egy korrekciós intézkedést nem megfelelően hajtanak végre.
Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung der ÜberwachungsmethodeA nyomonkövetési módszer helyes alkalmazásának hitelesítése
gewährleistet das ordnungsgemäße Funktionieren dieses Abkommens;biztosítja e megállapodás megfelelő alkalmazását;
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Beschwerden.Intézkedéseket kell tenni a panaszok megfelelő kezelésének biztosítására.
Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen ordnungsgemäß beendet sein.A karbantartási és javítási munkákat szabályszerűen be kell fejezni.