"gehen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
gehenvonul

Beispieltexte mit "gehen"

Gehen Sie bei der Montage der Übergabestation wie folgt vorAz átadóállomás felszerelését az alábbiak szerint kell végezni
Gehen Sie beim Einbauen der Adapter und des Zubehörs vorsichtig vor.Az adapterek és a tartozékok beépítését óvatosan végezze.
Gehen keine Angebote ein, so teilen die Mitgliedstaaten dies der Kommission innerhalb derselben Frist mit.Amennyiben egyetlen ajánlat sem érkezett be, a tagállamok erről is ugyanezen a határidőn belül értesítik a Bizottságot.
Gehen die Bedingungen über diese Anforderungen hinaus, wie z.B. aggressive oder abrasive Medien, hat der Betreiber die höheren Anforderungen bei der Bestellung anzugeben.Ha a valós feltételek eltérnek ezektől a követelményektől (például agresszív vagy koptató hatású közegek esetén), akkor az üzemeltetőnek a megrendeléskor a magasabb követelményeket kell feltüntetnie.
Verbindliche Mindestanforderungen für die Erteilung von Zeugnissen an Schiffsleute, die Brückenwache gehenA navigációs őrszolgálatot ellátó személyzeti állományú tengerészek képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
Diese Übersetzungen sollten nicht maschinell erstellt werden und sollten zu Lasten des Patentinhabers gehen.Ezeket a fordításokat nem lehet automatizált eszközökkel végezni, annak költségei pedig a szabadalom jogosultját terhelik.
Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Kontrollkosten ganz oder teilweise zulasten des Vertragsnehmers gehen.A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ellenőrzés költségét részben vagy egészben a szerződéskötő fél viselje.
Um die Förderung von Forschung und Entwicklung jedoch zu vereinfachen, wollte der norwegische Forschungsrat weiter gehen.A kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatásának egyszerűsítése érdekében a Norvég Kutatási Tanács azonban tovább kívánt lépni.
Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern unverzüglich Ihrer zuständigen Güterabfertigung, der Bahn oder dem Spediteur zu melden, da sonst Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.Az esetleges szállítási károkat nem nekünk, hanem haladéktalanul az illetékes vasúti árukezelési részlegnek, a vasútnak vagy a szállítmányozónak kell jelenteni, mert különben kártérítési igény nem érvényesíthető ezekkel a vállalatokkal szemben.
Ohne Recycling gehen wertvolle Ressourcen verloren.Az újrafeldolgozás hiánya értékes erőforrások elvesztéséhez vezet.
Die Gewinne des Betriebs gehen an die Partnerschaft.A bevétel a társulást illeti;
Die Zahlungen gehen zu Lasten des Haushalts der Agentur.A kifizetéseket az Ügynökség költségvetéséből kell fedezni.
Die Bilder gehen verloren, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.A felvett képek a kamera kikapcsolásával törlődnek.
Die anfallenden Kosten gehen zulasten der betroffenen Erzeuger.Ennek költségét az érintett termelőknek kell viselniük.
Bei Löschung einer Ratingskala gehen die Ratingagenturen wie folgt vor:Minősítési skála törlése esetén a hitelminősítő intézet végrehajtja az alábbi lépéseket:
Bei der thematischen Konzentration gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor:A tagállamok a tematikus koncentráció érdekében a következők szerint járnak el:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Verwaltungsvergehenszabálysértés
abgehenvégigmegy
aufgehenmegkel
dahingeheneltávozik
durchgehenmegszökik
vorübergehende Einfuhrideiglenes behozatal
durchgehende Arbeitszeitfolyamatos munkarend
vorhergehend gerodete Flächekorábbi kivágással érintett terület
Gesundheit, demografischer Wandel und WohlergehenEgészségügy, demográfiai változások és jólét
Gefahren, die von Umweltunfällen und Notfallsituationen ausgehenKörnyezeti balesetek és vészhelyzetek kockázata
Feingrieß, von dem weniger als 10 GHT durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,160 mm hindurchgehenDara, amelyből a 0,160 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék
Wesensart der Risiken, die mit Anteilen des Unternehmens an konsolidierten strukturierten Unternehmen einhergehenA gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege
Risiken, die mit den Anteilen eines Unternehmens an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen einhergehenA gazdálkodó egység közös vállalkozásokban és társult vállalkozásokban lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok
Begehen Sie die Anlage.Végezze el a berendezés bejárását.
durchgehende Ausrüstung mit ERTMS;az ERTMS teljes körű üzembe helyezése;
Alle Legevogelarten außer LegehennenA tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj
Von Baustoffen ausgehende GammastrahlungAz építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzás
Übertragung und vorübergehende AbtretungJogátruházás és átmeneti bérbe adás
Vorübergehende Einstellung der FangtätigkeitA halászati tevékenység átmeneti szüneteltetése
Vorübergehende Verringerung der ÜberschussabgabeA többletilleték ideiglenes csökkentése