"erneut" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

erneutújból

Beispieltexte mit "erneut"

Der Handhabungsablauf beginnt erneut.A berakási folyamat újrakezdődik.
Das von Ihnen eingegebene Captcha ist ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut.Az Ön által beírt captcha érvénytelen. Próbálkozzon újra.
Schicken Sie die Bestätigungsmail erneut ab.Újból küldje el a megerősítő e-mailt.
Korrelationskennungen werden nicht erneut verwendet.A korreláció-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni.
Transaktionskennungen werden nicht erneut verwendet.Az ügylet-azonosító kódokat nem szabad újrafelhasználni.
Gegen Ende des Bezugszeitraums ging er erneut zurück.Végül a figyelembe vett időszak vége felé újra csökkent.
Im Mai 2012 wurde er erneut den Reservekräften zugeteilt.2012 májusában ismét a tartalékos haderőhöz nevezték ki.
Am 17. Oktober 2011 übermittelte Ryanair erneut eine Stellungnahme.2011. október 17-én a Ryanair újabb levelet nyújtott be.
Kontokennungen früher geschlossener Konten werden nicht erneut benutzt.A korábban lezárt számlák számlaazonosító-kódjait nem szabad újra felhasználni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

erneute Bewertung des Vorschlags, in erster Linie durch Gutachter, die an der vorherigen Bewertung nicht beteiligt waren;a pályázatot újból el kell bírálni, és ezt elsősorban a megelőző elbírálásban részt nem vett bírálóknak kell végeznie;
Erneute Zuweisung von Mitteln zwischen den Unterprogrammen und zu einzelnen thematischen Abschnitten innerhalb der UnterprogrammeA források újraelosztása az egyes területek között, valamint a területeken belül az egyedi tematikus szakaszok között
Und vor erneutem Tragen waschen.És újbóli használat előtt ki kell mosni.
Stillstandzeit des Rades vor erneutem Aufheizena kerék vesztegelési ideje az újabb felfűtést megelőzően
Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des DumpingsA dömping megismétlődésének valószínűsége
Die Anlage ist nach erneutem Hochfahren wieder betriebsbereit.Az újbóli beindítást követően a berendezés ismét üzemkész.
F. WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ERNEUTEN AUFTRETENS DER SCHÄDIGUNGF. A KÁR MEGISMÉTLŐDÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE
Schlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit einer erneuten SchädigungKövetkeztetés a kár megismétlődésének valószínűségéről
Die Kommission kann auch unangekündigte erneute Ortsbesichtigungen ansetzen.A Bizottság előirányozhatja az előre be nem jelentett helyszíni látogatások megismétlését is.