"delegiert" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

delegiertdelegált

Beispieltexte mit "delegiert"

Außer für Zahlungen kann die Durchführung dieser Aufgaben delegiert werden.A kifizetések kivételével a kifizető ügynökségek engedélyezhetik más szervek számára, hogy a nevükben elvégezzék e feladatokat.
Liste der Aufgaben, die von der für die Pharmakovigilanz entsprechend qualifizierten Person delegiert wurden;azoknak a feladatoknak a jegyzéke, amelyeket a farmakovigilanciáért felelős képesített személy átruházott;
die spezifischen Tätigkeiten in eindeutig festgelegten Bereichen, die übertragen oder delegiert werden sollen;az átadás vagy átruházás tárgyát képező, pontosan meghatározott területeken belüli konkrét tevékenységek;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

delegierter Beschlussfelhatalmazáson alapuló határozat
delegierte Richtliniefelhatalmazáson alapuló irányelv
delegierte Verordnungfelhatalmazáson alapuló rendelet
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1002/2013 der KommissionA Bizottság 1002/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1047/2013 der KommissionA Bizottság 1047/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
Erklärung der Kommission zu delegierten RechtsaktenA Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról
die in Artikel 20 genannten delegierten Rechtsakte erlassen werden.a 20. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.
Die delegierten Aufgaben sollten mit dem Gründungsakt vereinbar sein.Az átruházott feladatoknak összeférhetőnek kell lenniük a létesítő okirattal.
Bevor die ESMA Aufgaben delegiert, konsultiert sie die jeweils zuständige Behörde.Az EÉPH a feladatok átruházását megelőzően konzultál az érintett illetékes hatósággal.
Dieser delegierte Rechtsakt ergänzt und ändert bestimmte nicht wesentliche Elemente.Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egyes nem alapvető rendelkezéseket egészít ki és módosít.
Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 114/2013 sollte daher entsprechend geändert werden —Ezért a 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
Das Organ, das gegen den delegierten Rechtsakt Einwände erhebt, begründet seine Einwände.A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézménynek meg kell indokolnia a kifogását.