"berichten" auf Ungarisch


berichtentájékoztat


Beispieltexte mit "berichten"

Übermittlung von Informationen und BerichtenInformáció- és jelentésadás
Veröffentlichung von Jahresrechnungen, Haushaltsplänen und BerichtenA beszámolók, a költségvetés és a jelentések közzététele
Die Kommission sollte diesbezügliche Anstrengungen überprüfen und darüber berichten.A Bizottságnak az e téren tett erőfeszítéseket felül kell vizsgálnia, és azokról jelentést kell készítenie.
hat gegebenenfalls Untersuchungen aufgrund von Berichten durchzuführen undadott esetben kivizsgálja a jelentésben foglaltakat; és
Den Berichten zufolge wirkte sich das Programm unmittelbar auf die Preise aus.A jelentések szerint a csomag azonnali hatást gyakorolt az árakra.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Weitere Angaben: Berichten zufolge in der Türkei verhaftet und nach Italien ausgewiesen.“Egyéb információ: értesülések szerint Törökországban letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba.
die Erstellung und Auswertung von zusammenfassenden Berichten über die Ratingsysteme des Instituts,az intézmény minősítési rendszereiről szóló összefoglaló jelentések készítése és elemzése;
In diesen Berichten wurde unter anderem festgestellt, dass die EU gegen folgende Artikel verstoßen hat:Ezek a jelentések megállapították többek között azt, hogy az EU eljárása nem volt összhangban a következőkkel:
Erstellung von politikorientierten Berichten zusammen mit maßnahmenorientierten Empfehlungen an die Vertreter des Hohen Vertreters.Szakpolitikai jelentések és intézkedésorientált ajánlások készítése a főképviselő megbízottjainak.
Die Mitgliedstaaten berichten der Agentur über diese nicht im Rahmen der Agentur erfolgenden operativen Maßnahmen an den Außengrenzen.A tagállamok tájékoztatják az Ügynökséget a külső határokon az Ügynökség keretén kívül végzett operatív tevékenységekről.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Kontrollen von TonnenkilometerberichtenTonnakilométer-jelentésekkel kapcsolatos ellenőrzések
Form und Inhalt von JahresberichtenAz éves beszámolók tartalma és formája
Zugang zu Informationen in InspektionsberichtenA vizsgálati jelentések szereplő található információhoz való hozzáférés
Allgemeine Bedingungen für Entwürfe von BewertungsberichtenAz értékelési jelentéstervezetek általános feltételei
Gesamte risikogewichtete Aktiva der berichtenden GruppeAz adatszolgáltató csoport kockázattal súlyozott eszközértéke összesen.
Den Jahresberichten des Rechnungshofs beigefügte TabelleA Számvevőszék éves jelentéseihez csatolt táblázat
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Erhebung, Bewertung und Erstellung von Unbedenklichkeitsberichten über Einzelfälle;az egyedi gyógyszerbiztonsági jelentések összegyűjtése, értékelése és jelentése;
Mitteilung und Analyse der Auswirkungen von Vigilanzberichten auf die Produktzertifizierunga vigilanciajelentések eszköztanúsításra gyakorolt hatásának közlése és elemzése;
einer Beschreibung der Ereignisse oder Gegebenheiten, die das berichtende Unternehmen einem Verlust aussetzen könnten;azon események vagy körülmények leírása, amelyek a beszámolót készítő gazdálkodó egységet veszteségnek tehetik ki.
anhand von dokumentierten Methoden und den entsprechenden Daten in geprüften Finanzberichten für den Berichtszeitraum.dokumentált eljárások és a jelentési időszakra vonatkozó auditált pénzügyi kimutatásokban szereplő adatok.
maßgeschneiderte Abfragen zur Unterstützung der Bewertung von Einzelfallberichten über die Unbedenklichkeit und Fallserien;célirányos lekérdezések, amelyek elősegítik az egyedi gyógyszerbiztonsági jelentések és esetsorozatok értékelését;