"auszufüllen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

auszufüllenki kell tölteni

Beispieltexte mit "auszufüllen"

Von jedem Mitgliedstaat auszufüllen.Az egyes tagállamok által töltendő ki.
Für jede Kultur ist eine gesonderte Übersicht auszufüllen.Az egyes növények adatait külön táblázatban kell feltüntetni.
Maschinen- oder handschriftlich in Großbuchstaben auszufüllen.Írógéppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel töltendő ki.
Die Ausfuhrbescheinigung ist in englischer Sprache auszufüllen.Az exportbizonyítványt angol nyelven kell kitölteni.
Für Überprüfungen per Fernerkundung ist dieses Feld nicht auszufüllen.Ez a mező nem távérzékelővel végzett ellenőrzésekre nem szükséges.
Die Genehmigungen sind auf mechanischem oder elektronischem Wege auszufüllen.A nyomtatványokat mechanikus vagy elektronikus eszköz igénybevételével kell kitölteni.
Die mit der Wegfahrsperre mitgelieferte Einbaubescheinigung ist vom Einbaufachmann auszufüllen.az indításgátlót kísérő beépítési nyilatkozatot a beépítést végző szakembernek kell kiállítania.
Die Mitgliedstaaten können jedoch bestimmen, dass nur das Antragsformular auszufüllen ist.Azonban a tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy csak a kérelmet kell kitölteni.
Xinanchem wurde aufgefordert, ein MWB-Antragsformular auszufüllen und darin alle benötigten Informationen einzutragen.A Xinanchemnek egy MET-igénylési formanyomtatványt kellett kitöltenie, amely a tárgyhoz tartozó összes bekért információt részletezte.
eine Rubrik mit einem Modell für das ‚Formular der endgültigen Bedingungen‘, das für jede einzelne Emission auszufüllen ist.“a »végleges feltételek formátuma« sablont tartalmazó rovat, amelyet valamennyi adott kibocsátás esetében ki kell tölteni.”

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Vom Unternehmen auszufüllender TeilA vállalkozás által kitöltendő rész
Formblatt für die Preise (vom Bieter auszufüllen);árjegyzék (az ajánlattevőnek kell kitöltenie);
Von dem Beamten auszufüllen, der die Bescheinigung ausstellt.A bizonyítványt kiállító tisztviselő tölti ki.
I. Allgemeine Angaben (dieser Teil ist in allen Fällen auszufüllen)I. Általános információ: minden esetben ki kell tölteni
In letzterem Fall sind sie mit Tinte in Großbuchstaben auszufüllen.Ez utóbbi esetben tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
Formblatt für die Preise und ihre Aufgliederung (vom Bieter auszufüllen);árjegyzék (az ajánlattevő tölti ki) és az árak részletezése;
Nicht auszufüllen, wenn bisher noch keine Mehrwertsteuereinnahmen verloren gingen.Üresen hagyandó, amennyiben még nem történt héabevétel-kiesés.