"aufgeführt" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
aufgeführtelőadott

Beispieltexte mit "aufgeführt"

Hirschartige sind dort nicht aufgeführt.A szarvasfélék ebben nem szerepelnek.
In dieser Liste ist auch Salzsäure aufgeführt.E jegyzékben szerepel a sósav.
In dieser Liste ist auch Margosa-Extrakt aufgeführt.E jegyzékben szerepel a margózakivonat.
Die betreffenden Zahlstellen sind in Anhang II aufgeführt.Az érintett kifizető ügynökségek jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.
Die Dumpingspannen sind im Abschnitt „Dumping“ aufgeführt.A dömpingkülönbözeteket az erről szóló fenti szakaszban ismertettük.
Die empfohlenen Referenzsubstanzen sind in Tabelle 1 aufgeführt.Az ajánlott referenciaanyagok felsorolása az 1. táblázatban található.
Die empfohlenen Zellbehandlungspläne sind in Tabelle 1 aufgeführt.A sejtek kezelésének javasolt ütemtervét az 1. táblázat mutatja be.
und die im Anhang aufgeführt sind.az ezen határozat mellékletében szereplő jegyzéknek megfelelően.
Diese Gründe sollten in der Richtlinie aufgeführt werden.Az alapos okokat ezen irányelvben meg kell állapítani.
Ihre Aufgaben sollten in dieser Verordnung aufgeführt werden.A hatóság feladatait célszerű meghatározni e rendeletben.
Wirkstoffe, die in Anhang I der Richtlinie 98/8/EG aufgeführt sindA 98/8/EK irányelv I. mellékletébe felvett hatóanyagok
wie in Vereinbarungen zwischen der Union und Drittländern aufgeführt (CGIL)az Unió és harmadik országok közötti megállapodásokban foglaltak szerint (CGIL)
Drittländer oder Gebiete, die in Absatz 2 dieses Artikels aufgeführt sind, undA 20. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül a transznacionális együttműködési programok kiterjedhetnek a következő harmadik országok vagy területek régióira egyaránt: a) az e cikk (2) bekezdésében felsorolt vagy említett harmadik országok vagy terül
Zu Informationszwecken soll auch die vorgesehene Beteiligung der EIB aufgeführt werden;Tájékoztatás céljából tartalmazza az EBB tervezett részvételét is;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Arsensäure und ihre Salze, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführtArzénsav és sói, kivéve az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket
in Anhang I aufgeführten Stoffen,az I. mellékletben felsorolt vegyi anyag,
Im Anhang I aufgeführte UnternehmenAz I. mellékletben felsorolt vállalatok
Alle in Anhang I aufgeführten GefahrstoffeAz I. mellékletben felsorolt veszélyes anyagok bármelyike
In allen im Anhang aufgeführten VerordnungenA mellékletben felsorolt valamennyi rendeletben:
Im Anhang aufgeführte mitarbeitende HerstellerA mellékletben felsorolt együttműködő gyártók
sonstige unter BVT-Schlussfolgerung 2 aufgeführte Punkte.BAT-következtetés alatt felsorolt egyéb tényezők.
Alle aufgeführten Einwände mussten daher zurückgewiesen werden.Emiatt a fent említett összes érvet el kellett vetni.