"Tagesordnung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Tagesordnungnapirend

Beispieltexte mit "Tagesordnung"

Einberufung der Fachkommissionen und TagesordnungA szakbizottságok összehívása és az ülések napirendje
Der Erweiterte Rat genehmigt die Tagesordnung einer jeden Sitzung.Minden ülés napirendjét az Általános Tanács fogadja el.
Der Vorsitzende stellt für jede Tagung eine vorläufige Tagesordnung auf.Az elnök valamennyi ülésre ideiglenes napirendet készít.
Er wird den Mitgliedern zusammen mit dem Entwurf der Tagesordnung übermittelt.A vélemény-, illetve jelentéstervezetet a napirend tervezetével együtt juttatják el a tagokhoz.
Das Dokument wird auf die Tagesordnung der Fachkommission zur Beschlussfassung gesetzt.A dokumentumot határozathozatal céljából a szakbizottság napirendjére tűzik.
Übermittlung der Tagesordnung und der Unterlagen für Sitzungen oder Tätigkeiten des Kollegiums;a kollégium üléseihez és tevékenységeihez kapcsolódó napirendek és dokumentumok körbeküldése;
Die Tagesordnung für eine außerordentliche Sitzung wird von den antragstellenden Mitgliedern festgelegt.A rendkívüli ülés napirendjét a kérelmet benyújtó tagoknak kell összeállítaniuk.
Der Antrag muss sich auf die Tagesordnung oder auf den zur Beratung stehenden Verhandlungsgegenstand beziehen.A javaslatnak a tárgyalt témára vagy a napirendre kell vonatkoznia.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Tagesordnungen des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten;Az EFTA-államok Állandó Bizottságának napirendjei;
Tagesordnungen und Protokolle des Beratenden EWR-AusschussesAz EGT Tanácsadó Bizottságának napirendjei és jegyzőkönyvei
Tagesordnungen und Protokolle des Beratenden EFTA-AusschussesAz EFTA Tanácsadó Bizottságának napirendjei és jegyzőkönyvei
Tagesordnungen und Protokolle des Parlamentarischen EFTA-AusschussesAz EFTA Parlamenti Bizottságának napirendjei és jegyzőkönyvei
Tagesordnungen und Protokolle des Gemeinsamen Parlamentarischen EWR-AusschussesAz EGT Parlamenti Vegyes Bizottságának napirendjei és jegyzőkönyvei
Diese Abgrenzung sollte zumindest eine strikte Trennung der Sitzungen und der Tagesordnungen umfassen.A különválasztásnak magában kell foglalnia legalább azt, hogy a két feladatkörbe tartozó feladatokkal szigorúan külön ülések és napirendek keretében foglalkozzanak.
Der Vorsitzende verteilt im Voraus eine vorläufige Tagesordnung und die Dokumente für die jeweilige Sitzung.Az elnök az ülést megelőzően megküldi az ülés tervezett napirendjét és az üléshez kapcsolódó dokumentumokat.
Anlässlich der Annahme der Tagesordnung kündigt der Präsident gegebenenfalls eine Aussprache über ein aktuelles Thema an.A napirend jóváhagyása során az elnök adott esetben valamely aktuális téma megvitatását is bejelentheti.
einen Entschließungsentwurf entsprechend Artikel 15 Absatz 6 zweiter Satz auf die Tagesordnung der nächsten Plenartagung setzen.a 15. cikk (6) bekezdésének második mondata alapján felveheti az állásfoglalás-tervezetet a következő plenáris ülés napirendjére.
Die Termine und Tagesordnungen für die Sitzungen werden vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Ersten stellvertretenden Vorsitzenden festgelegt.Az ülések időpontját és napirendjét az elnök határozza meg, az első alelnökkel egyetértésben.
Sitzungstermin und Tagesordnung werden jeweils vom Vorsitzenden der Fachkommission im Einvernehmen mit dem Ersten stellvertretenden Vorsitzenden festgelegt.A szakbizottság ülésének időpontját és napirendjét az adott szakbizottság elnöke határozza meg az első alelnökkel egyetértésben.