"Tabelle" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Tabelletáblázat

Beispieltexte mit "Tabelle"

Tabelle 6: Treibhauspotenzialetáblázat: Globális felmelegedési potenciálok
Tabelle 1 ist nachstehend berichtigt.Az 1. táblázat helyesbített változata az alábbiakban található.
Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel:A rádiózavar elnyomó berendezés táblázata és rajza:
Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel: …A rádiózavar-szűrő berendezés táblázata és rajza: …
Tabelle 4 enthält Beispiele für solche Zuordnungen.A 4. táblázat egy példát mutat be ezekre a kapcsolatokra. 4.
Tabelle I.2.4. wird durch nachstehende Tabelle ersetzt:Az I.2.4. ábra helyébe a következő ábra lép:
Tabelle der Tagegelder für Dienstreisen in die EU-Mitgliedstaaten:Az EU tagállamai esetében a következő táblázat alkalmazandó:
Tabelle 2: Technologiespezifische Emissionsfaktoren, bezogen auf Überspannungs-Tätigkeitsdatentáblázat: Technológiaspecifikus kibocsátási tényezők túlfeszültségben kifejezett tevékenységadatokhoz.
Werte siehe nachstehende Tabelle.Az értékeket lásd az alábbi táblázatban.
Den Jahresberichten des Rechnungshofs beigefügte TabelleA Számvevőszék éves jelentéseihez csatolt táblázat
Alter in 5-Jahres-Gruppen (AgeBy5YearsValue): Codewerte für in 5-Jahres-Gruppen gegliederte Klassifikationselemente gemäß nachstehender Tabelle.Életkor 5 évenként (AgeBy5YearsValue): Kódértékek az életkor tekintetében 5 éves osztályozási tételenként, az alábbi táblázat szerint.
Informationsgruppen in Tabelle DAdatcsoport a D. táblázatban
Zu Einzelheiten siehe Tabelle 5.Részletekért lásd az 5. táblázatot.
Expressgutsendungen — Tabelle 2“Gyorspostai küldemények – 2. táblázat”.
Die Tabelle wird wie folgt geändert:A táblázat a következőképpen módosul:
Zeile ‚Übergangs-zeit‘ der Tabelle 1Az 1. táblázat »bevezetési időszak« sora
Konsortialkrediten gemäß Teil 2 Tabelle 1;a 2. rész 1. táblázatában megadott szindikált hitelek;
Untergliederung nach Währungen (siehe Tabelle 4).Devizanemek szerinti részletezés (lásd a 4. táblázatot).

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Messtabellemérési táblázat
Übersetzungstabellefordítási táblázat
Tabellenkalkulationsprogrammtáblázatkezelés
Aufbau der ErgänzungstabelleA kiegészítő tábla kialakítása
Änderungen der AuktionstabellenAz aukciós tábla módosítása
Tabellen nach Wirtschaftsbereichen — jährlichÁgazatonkénti táblák – évente
Tabelle 2 zeigt die quartalsweise Entwicklung im Jahr 2009.A 2. táblázat a 2009-es mutatók alakulását jelzi negyedéves bontásban.
Tabelle für Annahme-/Rückweisezahlen des Stichprobenplans aufgrund von AttributenAz elfogadási/elutasítási mintavételi terv táblázata attribútumonként
Tabelle: Übersicht über die empfohlene Mindestanzahl von jährlich zu analysierenden Futtermittelproben.Táblázat: Az évente megvizsgálandó takarmányminták javasolt minimális számának áttekintése.
Tabelle: Übersicht über die empfohlene Mindestanzahl von jährlich zu analysierenden Lebensmittelproben.Táblázat: az évente megvizsgálandó élelmiszerminták javasolt minimális számának áttekintése.
Tabelle 1: Technologiespezifische Emissionsfaktoren, bezogen auf Tätigkeitsdaten für die Steigungsmethodetáblázat: A tevékenységre vonatkozó adatokhoz kapcsolódó technológiaspecifikus kibocsátási tényezők a meredekségmódszerhez.
Tabelle 2: Stöchiometrischer Emissionsfaktor für Prozessemissionen aus der Karbonatzersetzung (Methode A)táblázat: A karbonátok bomlásából származó technológiai kibocsátás sztöchiometriai kibocsátási tényezője (A. módszer)
ANHANG IX — EntsprechungstabelleIX. MELLÉKLET — Megfelelési táblázat
Anforderungen an die nationale ZuteilungstabelleNemzeti kiosztási terv tábla követelmények
Geänderte Tabelle: ja/nein [3]A táblázat módosult: igen/nem [3]
Geänderte Tabelle: ja/nein [6]A táblázat módosult: igen/nem [6]
Verzeichnis der Tabellen und AbbildungenA táblázatok és az ábrák jegyzéke
Funktionen der Zahlungskarten (Tabelle 2)Országhatáron belüli konszolidálás 1. Minden egyes euroövezeti tagállam esetében a pénzforgalmi szolgáltatók és/vagy a fizetésirendszer-üzemeltetők az adatszolgáltatók.
Akzeptanzstellen für Zahlungskarten (Tabelle 3)Fizetésikártya-elfogadó berendezések (3. táblázat)
DETAILLIERTERE AUFKOMMENS- UND VERWENDUNGSTABELLENA FORRÁS- ÉS FELHASZNÁLÁSTÁBLÁK RÉSZLETESEBBEN
Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen — jährlichFelhasználástábla, piaci beszerzési áron – évente