"System" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Systemszisztéma

Beispieltexte mit "System"

parlamentarisches Systemparlamentáris rendszer
gemischtwirtschaftliches Systemvegyes gazdaság
Das agropastorale SystemA legeltetéses mezőgazdasági gazdálkodás
Gesichertes elektronisches SystemBiztonságos elektronikus rendszer
System zur Finanzierung der EUuniós finanszírozási rendszer
System bleibt im aktuellen Zustand.A rendszer az aktuális állapotban marad.
System zur Identifizierung der BegünstigtenA kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszer
System zur Identifizierung landwirtschaftlicher ParzellenA mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer
System zur Identifizierung und Registrierung von ZahlungsansprüchenA támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer
System und Prozess zur Gewährleistung geeigneter interner Prüfunterlagen;a megfelelő belső hitelesítő dokumentációt biztosító rendszer és eljárás;
SYSTEM ZUR ELEKTRONISCHEN DARSTELLUNG VON BINNENSCHIFFFAHRTSKARTEN UND VON DAMIT VERBUNDENEN INFORMATIONENA BELVÍZI KÖZLEKEDÉSBEN ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS TÉRKÉP-MEGJELENÍTŐ ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER
Eingeschlossene Luft im System.Bezáródott levegő van a rendszerben.
GRUNDSÄTZE DES ESVG 2010 ALS SYSTEMAZ ESA 2010 MINT RENDSZER ALAPELVEI
Übergang zu einem elektronischen SystemElektronikus rendszerre való áttérés
Dies ist das Fenster zu den Abläufen im System.Ezek jelentik a tulajdonképpeni ablakot, amelyen keresztül megfigyelhetjük a rendszerben zajló folyamatokat.
Einheitlicher europäischer Luftraum – SESAR SystemEgységes európai égbolt – SESAR rendszer
andere Maschinen mit Kopierfunktion mit optischem SystemMás, optikai rendszerrel ellátott másológép
Wenn erforderlich, entfernen Sie die Luft aus dem System.Szükség esetén távolítsa el a levegőt a rendszerből.
Das integrierte System umfasstAz integrált rendszer a következő elemekből áll:
Integriertes System der Preis- und VolumenindizesAz ár- és volumenindexek integrált rendszere
Kardiovaskuläres System (Blut- und Lymphgefäße)Kardiovaszkuláris, vérképzőszervi és nyirokrendszeri vizsgálatok
das System der landwirtschaftlichen Betriebsberatung;a mezőgazdasági tanácsadó rendszer;
Zugang zum System der landwirtschaftlichen BetriebsberatungHozzáférés a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez
das System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen;a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerek;
ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen;a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Gesamtsystemteljes rendszer
BühnensystemGalériás állványrendszer
EinplatzstellsystemEgységtárolós rendszer
KommissioniersystemKomissiozó rendszer
MehrplatzstellsystemTöbbegységes tárolórendszer
Eepos Schienensystemeepos sínrendszer
Menü Betriebssystemaz operációs rendszer menüje
druckloses Rohrleitungssystemnincs nyomás a csővezeték-rendszerben
Gesamtansicht Handhabungssystema kezelőrendszer össznézete
zentralamerikanisches IntegrationssystemKözép-amerikai Integrációs Rendszer
Embedded systemsBeágyazott rendszerek
optische SystemeOptikai rendszerek
Akustische SystemeAkusztikai rendszerek
redundante Unterdrucksystemeredundáns vákuumrendszer
Rohrleitungssystem überprüfenellenőrizze a csővezeték-rendszert
Systematik der BodennutzungFöldhasználati nómenklatúra
Systematik der BodenbedeckungFelszínborítás nómenklatúra
Systematik der Wirtschaftszweige.Gazdasági tevékenységek osztályozása.
Luft im Hydrauliksystemlevegő van a hidraulikus rendszerben
Änderungen am ManagementsystemVáltozások a felügyeleti rendszerben
Stahlständer für Schienensystemacéltartó a sínrendszerhez
Verstopfung im Rohrleitungssystemeltömődés a csővezeték-rendszerben.
Artikel 151 Rechnungsführungssystem151. cikk A számviteli rendszer
Füge und Messsystemeillesztő- és mérőrendszerek
Arbeitdruck des Systemsa rendszer üzemi nyomása
Zusätzliches Bremssystem: …Bármilyen kiegészítő fékrendszer: …
Befestigungstechnik / MontagesystemeRögzítéstechnika/szerelési rendszerek
Dokumentation Handhabungssystem Batterieakkumulátor berakórendszer dokumentációja
Systeme für den Abschluss von VerträgenSzerződésbe foglalási rendszerek
Systeme zur Herstellung von Plutoniummetall.Plutónium fém előállítására szolgáló rendszerek.
systematische Erkundung mittels Kernbohrverfahrenelőkutatás céljából végzett szisztematikus magfúrás
Systematisch durchgeführte Arbeiten zur Erweiterung des KenntnisstandsA meglévő ismeretanyag bővítésére szolgáló, módszeresen végzett munka
Systeme der Konformitätsbescheinigung für BrandverhaltenseigenschaftenTűzzel szembeni viselkedési jellemzők tekintetében megfelelőség igazolási rendszerek
Systemplan (elektrische Verbindungen, Unterdruckanschlüsse, Ausgleichschläuche usw.):A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.)
Systemauslegung (elektrische Verbindungen, Druckausgleichs-Anschlussschläuche usw.): …A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): …
Vertrauen in das RechtssystemBizalom a jogrendszerben
e Bestimmungen — TRACES-SystemÁltalános rendelkezések – a TRACES-rendszer
Funktionselemente an dem SchienensystemA sínrendszeren lévő funkcionális elemek
direkte Rückführung mit ZweikreissystemKözvetlen visszaszívás kétkörös rendszerrel
Anforderungen an das RisikomanagementsystemA kockázatkezelési rendszerre vonatkozó követelmények
Integriertes Verwaltungs- Und KontrollsystemIntegrált igazgatási és kontrollrendszer
Handgeführter Manipulator mit SchienensystemSínrendszerben futó kézzel vezetett manipulátor
Anwendbar an allen OfensystemenMinden kemencerendszerre alkalmazható.
Pneumatiksystem steht unter DruckA pneumatikus rendszer nyomás alatt áll.
Änderung des politischen Systemspolitikai rendszer megváltozása
Artikel 34: Dynamische Beschaffungssysteme34. cikk: Dinamikus beszerzési rendszerek
Pneumatiksystem und Bedieneinheit HubzylinderA pneumatikus rendszer és az emelőhenger kezelőegysége
Profilsysteme, Schutzeinrichtungen und AutomatisierungstechnikSzerelvényrendszerek, védőberendezések és automatizálási technika
Artensystematik nach Referenzlisten (ReferenceSpeciesSchemeValue)Fajhivatkozási rendszer (ReferenceSpeciesSchemeValue)