"Stabilität" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Stabilitätstabilitás

Beispieltexte mit "Stabilität"

mangelnde Stabilitäta stabilitás hiánya
Stabilität und Reaktivitätstabilitás és reaktivitás
Stabilität der Verfahren bei Finanzierungsprogrammen;a finanszírozási programok eljárásainak stabilitása,
Stabilität in den in Biozidprodukten verwendeten organischen Lösungsmitteln und Identität relevanter Abbauprodukte [4]Stabilitás a biocid termékekben használt szerves oldószerekben és a releváns bomlástermékek megnevezése [4]
Lagerungsstabilität, Stabilität und HaltbarkeitTárolási stabilitás – stabilitás és eltarthatósági idő
zur Schaffung eines Instruments, das zu Stabilität und Frieden beiträgta stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról
Diese Zusagen dürften zu einer größeren politischen Stabilität in Haiti führen.Az említett kötelezettségvállalásoknak megfelelőképpen el kell vezetniük a nagyobb fokú politikai stabilitás kialakulásához Haitin.
Insolvenz- und Eigentumsvorschriften gewährleisten Stabilität und Rechtssicherheit.a csődre és a tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok garantálják a stabilitást és a jogbiztonságot; és
das Partnerland verfolgt eine auf Stabilität ausgerichtete makroökonomische Politik.a partnerország a stabilitást előtérbe helyező makrogazdasági politikákat hajt végre.
Wenn möglich einen Zylinderfuß verwenden, um größere Stabilität zu gewährleisten.A nagyobb stabilitás biztosítása érdekében lehetőség szerint hengertalpat kell használni.
Löslichkeit und Stabilität der Prüfsubstanz im Lösungsmittel/Vehikel, falls bekannt;a vizsgált anyag oldhatósága és stabilitása az oldószerben/vivőanyagban,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Stabilitätsverlusta stabilitás elvesztése
Preisstabilitätárstabilitás
Stabilitätspaktstabilitási paktum
Stabilitätsprogrammstabilitási program
Datenstabilität — BestandsdatenAdatstabilitás– állományi adatok
Verarbeitungsstabilität und Lagerbedingungen.feldolgozási stabilitás és tárolási feltételek
Stabilitätstest bei Niedrigtemperatur (Flüssigkeiten)Alacsony hőmérsékleten végzett stabilitási vizsgálat (folyadékok esetében)
Emulgierbarkeit, Reemulgierbarkeit und EmulsionsstabilitätEmulgeálhatóság, újraemulgeálhatóság és emulzióstabilitás
Suspendierbarkeit, Spontaneität und DispersionsstabilitätSzuszpendálhatóság, spontaneitás és a diszperzió stabilitása
Langzeitstabilität (Alterung) kleiner (besser) als 1 × 10– 11 pro Monat oderA hosszú távú stabilitás (öregedés) kisebb (jobb), mint 1 × 10-11/hónap; vagy
Der Markt für Milcherzeugnisse ist durch eine gewisse Instabilität gekennzeichnet.Egyes tejtermékek piacát bizonytalanság jellemzi.
Bauart der Schiffe — Unterteilung und Stabilität, Maschinen und elektrische AnlagenHajóépítés – szerkezet, térbeosztás és stabilitás, gépi és villamos berendezések
Dennoch können Entlastungsmaßnahmen erwogen werden, um die Finanzstabilität zu sichern.Mindazonáltal a pénzügyi stabilitás támogatása érdekében mérlegelhető az eszközátvétel.
die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität und den Europäischen Stabilitätsmechanismus.az európai pénzügyi stabilitási eszköz és az európai stabilitási mechanizmus.
Die Sitzungen des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses werden vom Vorsitzenden einberufen.A Stabilizációs és Tárulási Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
physikalische Beschaffenheit und physikalisch-chemische Eigenschaften (z. B. Flüchtigkeit, Stabilität, Löslichkeit);fizikai megjelenés és fizikai-kémiai tulajdonságok (pl. illékonyság, stabilitás, oldhatóság),