"Schulungen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Schulungenoktatások

Beispieltexte mit "Schulungen"

Schulungen im Bereich Lebens- und Futtermittelkontrollen,képzés a takarmány- és élelmiszer-ellenőrzés terén,
Schulungen für Angehörige der Rechtsberufe und in der Politik tätige Personen;gyakorlati jogi és politikai szakemberek képzése;
Schulungen und Unterstützung für Erzeuger, um die Einführung von Fangmethoden und Fanggeräten mit geringeren Umweltauswirkungen zu erleichtern.a kisebb környezeti hatást kifejtő halászati gyakorlatok és halászeszközök bevezetését elősegítő képzések és segítségnyújtás a termelők részére.
Falls JA, Angabe der Elemente und der Häufigkeit der wiederkehrenden SchulungenHa IGEN, ismertesse a képzés elemeit és rendszerességét.
Durchführung von Schulungen und entsprechende ÜberprüfungTanfolyamok és kapcsolódó ellenőrző vizsgák lebonyolítása
Jährliche wiederkehrende Schulungen müssen Folgendes umfassen:A szinten tartó képzésnek évente tartalmaznia kell a következőket:
Die in diesem Teilabschnitt vorgeschriebenen Schulungen sind durchzuführenAz ezen alrészben előírt képzéseket az alábbiak szerint kell nyújtani:
alle wiederkehrenden Schulungen und Überprüfungen gemäß ORO.FC.230 und ORO.FC.240,az ORO.FC.230 és az ORO.FC.240 pont szerinti valamennyi szinten tartó képzés és ellenőrző vizsga;
die Schulungen und Überprüfungen gemäß einem detaillierten Lehrplan durchgeführt werden.sor kerüljön részletes tanterv szerinti képzésre és ellenőrző vizsgára.
Nachfolgende Auflagen zum Verhalten im Notfall sind darin mittels Handlungsanweisungen und Schulungen zu integrieren.A vészhelyzetben követendő magatartásra vonatkozó alábbi kikötéseket cselekvési útmutatások és oktatások révén kell integrálni az említett koncepcióba.
Erhält das (oben genannte) Personal Wiederholungsschulungen gemäß der für diese Schulungen festgelegten Häufigkeit?A (fent említett) személyzet részesül-e ismétlő képzésben az adott képzés vonatkozásában megállapított gyakorisággal?

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Flugbesatzungs- und FlugbegleiterschulungenA hajózószemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet képzése
Erhält das in Punkt 4.5 genannte Personal wiederkehrende Schulungen?Részesül a 4.5. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
Erhält das in Nummer 4.5 und 4.6 genannte Personal wiederkehrende Schulungen?Részesül a 4.5. és 4.6. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
nur Schulungen durchführen, die von der zuständigen Behörde gemäß Nummer 11.2.1.3 genehmigt wurden.kizárólag olyan tanfolyamot tartanak, amelyet a felelős hatóság a 11.2.1.3. pontnak megfelelően jóváhagyott.
Zulassung für die Durchführung von Flugbegleiterschulungen und der Ausstellung von FlugbegleiterbescheinigungenLégiutas-kísérő képzések tartására és légiutas-kísérő személyzet tanúsítványainak kiadására vonatkozó engedélyek
Zulassung von Organisationen für die Durchführung von Flugbegleiterschulungen oder die Ausstellung von FlugbegleiterbescheinigungenA szervezetek feljogosítása légiutas-kísérő személyzeti képzés nyújtására, illetve légiutas-kísérő tanúsítvány kiadására
Werden gemeinsame Schulungen für alle zuständigen Behörden durchgeführt, um eine einheitliche Umsetzung der Anforderungen sicherzustellen?Szerveznek-e általános képzést minden illetékes hatóság számára a követelmények következetes végrehajtása érdekében?
Bereitstellung von Wissen, Schulungen und Unterstützung, einschließlich grundlegender technischer Unterstützung, für IMI-Akteure der Mitgliedstaaten;ismereteket, képzést és támogatást nyújt a tagállamok IMI-szereplői számára, ideértve az alapvető technikai segítségnyújtást is;