"Schmuggel" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Schmuggelcsempészet

Beispieltexte mit "Schmuggel"

Schmuggel und illegalem Handel.Vámügy Számottevő eredményeket kell elérni a csalás, a csempészet és a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Schmuggels und illegalen Handels.Konkrét intézkedéseket kell tenni a csempészet és az illegális kereskedelem elleni küzdelem javítása érdekében.